Głównej zawartości

ZDJECIE1Ponad 2,5 miliona złotych w 2015 roku przyznano na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie stargardzkim. Zarząd Powiatu Stargardzkiego przyjął uchwałę w sprawie rozdzielenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Więcej zadań w 2015 roku

Zanim zdecydowano o podziale, w uchwale Rady Powiatu z 25 marca określono formy pomocy niepełnosprawnym. Jest ich dziesięć, czyli o jedno zadanie więcej niż w ubiegłym roku. Część pieniędzy w 2015 roku postanowiono przeznaczyć dodatkowo na finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego. W oparciu o wykazane zapotrzebowanie i po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Zarząd dokonał podziału kwoty 2 584 190 zł.

Ponad 2 miliony na zadania PCPR

Realizacją sześciu z dziesięciu zadań zajmie się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wśród nich jest dofinansowanie kosztów działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej: prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie (dla 45 osób) – wysokość przyznanych środków PFRON: 665 820 zł oraz przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo w Dzwonowie (dla 40 osób) – 591 840 zł. Osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać również z dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Na ten cel przyznano 432 276 zł. Ponadto, dofinansowywane będą takie zadania jak: sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych (blisko 44 000 zł), uczestnictwo niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (180 000 zł), likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się (220 000 zł), a także usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika (1 000 zł).

Zawodowa aktywizacja niepełnosprawnych

Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków PFRON będzie realizował również Powiatowy Urząd Pracy. 6 000 zł przeznaczono na pokrycie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego, 78 500 zł na finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych. Pula 245 000 zł zostanie spożytkowana na udzielanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 120 000 zł posłuży natomiast do realizacji zadania: zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.