Głównej zawartości

20 maja w Świdwinie odbyło się 50. Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, podczas którego wybrano nowy zarząd. Wiceprzewodniczącym Związku został Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski.

Na przewodniczącego ZZCPW wybrano Członka Zarządu Powiatu Goleniowskiego Andrzeja Siwego. Do Zarządu weszli ponadto: Starosta Choszczeński Adam Andriaszkiewicz oraz Geodeta Powiatowy w Pyrzycach Krzysztof Kunce. Skarbnikiem został Wicestarosta Świdwiński Zdzisław Pawelec. Wybrano także komisję rewizyjną, w skład której weszli: Tomasz Kania – przewodniczący, Ziemowit Krzyżanowski oraz Tadeusz Bas.

W skład Związku wchodzi 18 powiatów województwa zachodniopomorskiego, w tym również powiat stargardzki, który podczas zgromadzenia reprezentował Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Ireną Agatą Łucką.

Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego został utworzony w celu wspierania ogromnego organizacyjnie i finansowo zadania przekształcenia w okresie do 2010 roku istniejącej ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości. Swoje zadania realizuje przede wszystkim w celu uruchomienia informatycznego systemu umożliwiającego prowadzenie ewidencji gruntów i budynków obejmującej pełen zakres danych ewidencyjnych, a w szczególności wspólny zakup i wdrożenie jednego oprogramowania dla województwa zachodniopomorskiego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz założenie komputerowych baz danych ewidencyjnych. Swoje zadania Związek wykonuje w ścisłej współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, a także wieloma firmami informatycznymi, co w przyszłości ma doprowadzić do wyboru najlepszej oferty i uruchomienia wspólnego oprogramowania we wszystkich 18 powiatach wchodzących w skład Związku.