Głównej zawartości

Na VII Radzie Powiatu przyjęto uchwały w sprawie ustalenia herbu i ustanowienia flagi Powiatu Stargardzkiego, a także zasad ich używania. O symbolice oraz zasadach heraldyki opowiedział podczas sesji autor projektów prof. dr hab. Radosław Gaziński.

Herb Powiatu Stargardzkiego jest znany mieszkańcom od wielu lat. Jednak zgodnie z zaleceniami Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji konieczne było naniesienie drobnych poprawek. Jak przyznał prof. Gaziński zmiany są niemal niezauważalne. Poprawiono rysunek łap gryfa na łapy orła oraz oddzielono gryfa od ryby – wcześniej oba elementy się stykały.  W takiej postaci herb został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Heraldyczną i możliwe było stworzenie flagi, której Powiat dotychczas nie miał.

Po lewej stronie dawny herb, po prawej nowa wersja:

Przy projektowaniu flagi wzięto pod uwagę najstarszą tradycję weksylologiczną, zarówno polską i pomorską, która nakazywała na płacie flagi w barwie pola herbu umieszczać godło. Przykładem tej tradycji była na Pomorzu najstarsza znana pomorska chorągiew opisana przez Jana Długosza w dziele Banderia Prutenorum (1448 rok), która przedstawiała na białym płacie czerwonego wspiętego gryfa ze złotym dziobem i pazurami. Wzorując się na tej najstarszej pomorskiej chorągwi uznano, że jej formę można zastosować przy projektowaniu flagi dla Powiatu Stargardzkiego, i że taka flaga powinna być jednocześnie czytelna i rozpoznawalna. 

 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła obie uchwały, stwierdzając, że herb i flaga to najważniejsze elementy identyfikujące i budujące tożsamość lokalnej wspólnoty samorządowej.