Głównej zawartości

W dniu 2 czerwca br., w siedzibie Stargardzkiego Starostwa odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji pomocy społecznej i Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie. Celem spotkania było omówienie założeń i sposobów realizacji pilotażowego programu pn.: „Regionalna Akademia Rodziny”. Program - w ramach Wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2014-2020 „Region dla Rodziny” – służyć ma wzmocnieniu rodziny, a Powiat Stargardzki, deklarując współpracę przy realizacji niniejszego projektu, stał się cennym partnerem, wspierającym ww. inicjatywę społeczną.

Wspólne starania zaowocowały tym, że oferta Caritas jako jedna z dwóch wybrana została - przez władze Województwa Zachodniopomorskiego - jako pilotażowy program odpowiadający potrzebom społeczności - m.in.: ochrona rodziny przed rozpadem, zwiększanie umiejętności w zakresie pełnienia ról rodzinnych, nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów rodzinnych.


Licznie zgromadzonym przedstawicielom Gmin i Powiatu wyjaśnień udzielali: Dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej ks. Maciej Szmuc oraz koordynator projektu - pani Aleksandra Sileńska. Z dużym zaangażowaniem opowiadali o głównych celach i działaniach projektu podkreślając, że założeniem twórców projektu jest kierowanie wsparcia do wszystkich mieszkańców Powiatu - niezależnie od statusu i kondycji rodzin, które doświadczają trudności.