Głównej zawartości

W związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stargardzkim (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy dysponuje środkami finansowymi na organizację staży dla osób bezrobotnych.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIE PROJEKTU

1. Warunki obowiązkowe dla osób bezrobotnych

Do programu zostaną zakwalifikowane wyłącznie osoby bezrobotne będące młodzieżą NEET, które spełniają łącznie następujące warunki:
•nie ukończyły 30 r. ż. (jeśli osoba nie ukończyła 25 r. ż. okres rejestracji w urzędzie pracy nie może przekraczać 4 miesięcy przed dniem skierowania na staż),
•są objęte II profilem pomocy.
 
Młodzieżą NEET zgodnie z założeniami PO WER są osoby w wieku do 30 roku życia, które:
•nie pracują,
•nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
•nie szkolą się (tj. nie uczestniczą aktualnie w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz nie uczestniczyły w ostatnich 4 tygodniach w takich zajęciach finansowanych ze środków publicznych).

2. Warunki dodatkowe dla osób bezrobotnych

Do projektu w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby bezrobotne spełniające wszystkie warunki wymienione w punkcie 1 oraz dodatkowo co najmniej jeden z poniższych warunków:
•w przypadku osób poniżej 25 r. ż. – pozostają bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy przed skierowaniem na staż (do okresu pozostawania bez zatrudnienia wliczany jest również okres przed dniem rejestracji w urzędzie),
lub
•w przypadku osób, które ukończyły 25 r. ż., a nie ukończyły 30 r. ż. – pozostają bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy przed skierowaniem na staż (do okresu pozostawania bez zatrudnienia wliczany jest również okres przed dniem rejestracji w urzędzie),
lub
•są osobami niepełnosprawnymi,
lub
•są osobami o niskich kwalifikacjach  (tj. posiadają wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie).

3. Efektywność zatrudnieniowa – warunek obowiązkowy dla organizatora stażu

Założeniem programu PO WER jest wymóg efektywności zatrudnieniowej podejmowanych działań.
Jako efektywność zatrudnieniową rozumie się zatrudnienie osoby bezrobotnej po zakończonym stażu w ramach:
•umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy  (z minimalnym wynagrodzeniem),
   lub
•umowy zlecenia na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy z łącznym wynagrodzeniem za ten okres w wysokości co najmniej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.
 
Wnioski od organizatorów zainteresowanych tą formą aktywizacji będą przyjmowane w okresie od dnia 07.04.2015 r. do momentu wyczerpania limitu środków finansowych.
 
UWAGA!!!
W ramach projektu PO WER obowiązują odrębne wzory wniosków o staż.
 
Urząd w ramach projektu PO WER posiada środki finansowe na organizację staży na okres 6 miesięcy dla 60 osób bezrobotnych (w tym 30 kobiet i 30 mężczyzn).
 
O sposobie rozpatrzenia wniosku o zorganizowanie staży, organizatorzy będą informowani do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 
Obowiązujące druki wniosków można pobrać u swojego doradcy klienta, w pok. 104 lub na stronie internetowej www.pupstargard.pl  w zakładkach:
- do pobrania
- dla bezrobotnego – staże
- dla pracodawcy – staże

Źródło: pupstargard.pl