Głównej zawartości

Taką nazwę nosił projekt, którego realizację podsumowywała Konferencja odbywająca się w dniach 15-16 lipca br. w Dworze Pomorskim, w miejscowości Luboradza - zorganizowana przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Teleinformatyczna inicjatywa, znajdująca się na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych, kosztowała prawie 3,6 miliona złotych. Objęła ona swym zasięgiem powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, kołobrzeski, koszaliński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, sławieński, stargardzki, szczecinecki, świdwiński i wałecki. W e-usługowym systemie znajdą się dane geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i ewidencji obiektów topograficznych. Wartość unijnego dofinansowania projektu wyniosła prawie 2,7 miliona złotych. Zadanie wpisało się w założenia 3 Osi Priorytetowej RPO WZ na lata 2007-2013 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 3.2. „Rozwój systemów informatycznych i e-usług”.
W trakcie konferencji podpisany został również list intencyjny. Dotyczy on dalszej współpracy na rzecz przygotowania i realizacji projektów w zakresie zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej województwa zachodniopomorskiego. Parafowali go: Główny Geodeta Kraju - Kazimierz Bujakowski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego - Robert Grzywacz, Wicewojewoda Zachodniopomorski - Ryszard Mićko oraz Przewodniczący ZCPWZ Andrzej Siwy.
Dokument określa cel podjęcia dalszych działań w tym zakresie, a także wskazuje na możliwe źródła ich finansowania w latach 2014-2020. Do źródeł tych zaliczono: Program Operacyjny Polska Cyfrowa oraz RPO Województwa Zachodniopomorskiego.
W Konferencji uczestniczyli starostowie, wicestarostowie, członkowie zarządów powiatów oraz powiatowych służb geodezyjnych, którzy brali udział w realizacji projektu, jak również: Pan Kazimierz Bujakowski – Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii - Główny Geodeta Kraju, Pani Agnieszka Majewska – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Pan Zbigniew Piskorz – Geodeta Województwa, Pan Marek Orszewski – Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pan Michał Łyszyk z Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Powiat Stargardzki reprezentowali: Ireneusz Rogowski – Starosta, jednocześnie Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, Adam Chrałowicz – Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego, Renata Torchała-Buława - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim, Katarzyna Legan – Dyrektor Wydziału Środowiska w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim, Małgorzata Czerwiakowska - Główny Specjalista w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim.
Uczestnicy Konferencji mięli okazję wysłuchać ciekawych wystąpień: Pan Roman Kozubek przedstawił prezentację podsumowującą realizację projektu, Pan Kazimierz Bujakowski przedstawił priorytetowe zadania służb geodezyjnych i kartograficznych w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020. Pani Agnieszka Majewska podsumowała stan modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz założenia bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości danych w skali 1:500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w powiatach ziemskich województwa zachodniopomorskiego, na którego znaczący wpływ miała realizacja projektu „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)”. Natomiast panowie: Marek Orszewski i Michał Łyszyk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przedstawili możliwościami dofinansowania dróg lokalnych ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.