Głównej zawartości

W Powiatowym Urzędzie Pracy można składać wnioski o przyznanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29. roku życia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie stargardzkim”. Projekt jest współfinansowany z unijnych środków.

Na staż współfinansowany w ramach RPO WZ 2014-2020 mogą zostać skierowane wyłącznie osoby bezrobotne, które ukończyły 30. rok życia i są  objęte II profilem pomocy.

Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby bezrobotne spełniające co najmniej dwa z poniższych wymagań:
•    są osobami niepełnosprawnymi,
•    ukończyły 50. rok życia,
•    nie wykonywały żadnej pracy zarobkowej ani nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy przed skierowaniem na staż (do okresu  pozostawania bez zatrudnienia wliczany jest również okres przed dniem rejestracji w urzędzie),
•    są osobami o niskich kwalifikacjach  (tj. posiadają wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie i nie posiadają wykształcenia policealnego lub pomaturalnego).

W przypadku osób niepełnosprawnych, możliwe jest skierowanie na staż w ramach projektu nawet w sytuacji, jeśli nie spełniają one drugiego, dodatkowego czynnika.

Założeniem programu RPO WZ 2014-2020 jest wymóg efektywności zatrudnieniowej podejmowanych działań.  Jako efektywność zatrudnieniową rozumie się zatrudnienie osoby bezrobotnej po zakończonym stażu.

Szczegółowe informacje na: www.pupstargard.pl