Głównej zawartości

Utrzymująca się od dłuższego czasu wysoka temperatura i brak opadów potęgują zagrożenie pożarowe, dlatego prosimy wszystkich, o zachowanie ostrożności, a w razie zauważenia pożaru o natychmiastowe alarmowanie.

Aby uniknąć pożarów apelujemy o przestrzeganie podstawowych zasad:
W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
- rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
- korzystania z otwartego płomienia,
- wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
- palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi,
- ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

Pamiętajmy również, że w myśl obowiązujących przepisów Ustawy o ochronie przyrody, „kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”, a za spowodowanie pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu albo mieniu w wielkich rozmiarach zgodnie z Kodeksem Karnym do więzienia można trafić nawet na 10 lat.