Głównej zawartości

29 czerwca radni powiatowi przyjęli uchwałę w sprawie przyznania absolutorium dla Zarządu Powiatu Stargardzkiego. Oznacza to zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu samorządu powiatowego za 2015 rok.  

Za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Stargardzkiego było dwudziestu z dwudziestu dwóch obecnych radnych. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. Prezydium Rady podziękowało i pogratulowało Zarządowi: Staroście Stargardzkiemu Ireneuszowi Rogowskiemu, Wicestaroście Iwonie Wiśniewskiej oraz Członkom Zarządu: Irenie Agacie Łuckiej i Adamowi Chrałowiczowi.

Spotkanie radnych powiatowych było również okazją do złożenia gratulacji jednemu z nich – Andrzejowi Korzebowi, który niedawno otrzymał  medal Zasłużony dla Miasta Stargardu. Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Ciach oraz Starosta Ireneusz Rogowski wręczyli radnemu kwiaty.

Podczas XVIII sesji głosowano nad przyjęciem ponad dwudziestu uchwał. Kilka z nich dotyczyło działalności stargardzkiego szpitala. Podjęto m.in. decyzję o udzieleniu dotacji z budżetu Powiatu na zakup sprzętu i aparatury medycznej. Za kwotę 209 tys. zł zostaną zakupione: respirator stacjonarny, łóżko do intensywnej terapii oraz procesor endoskopowy z monitorem.

Przyjęto ponadto uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Stargardzki – Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie, do dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: „Runek Pracy” oraz „Osoby młode na rynku pracy”.


Fot. Tadeusz Surma