Głównej zawartości

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie realizuje dwa ważne projekty wspomagające aktywizację osób bezrobotnych. Na ostatniej Radzie Powiatu Stargardzkiego 29 czerwca przyjęto uchwały w sprawie przystąpienia do projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Realizatorem działań w imieniu Powiatu Stargardzkiego jest Powiatowy Urząd Pracy. Oba projekty nie wymagały wniesienia wkładu własnego. Pozyskane fundusze pochodzą ze środków Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO oraz środków krajowych (Fundusz Pracy).

Pierwszy z projektów „Osoby młode na rynku pracy” zakłada wsparcie dla osób w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, którym przypisano I lub II profil pomocy. Koszt całkowity projektu w 2016 roku to ponad 2 miliony złotych.

Projekt „Rynek Pracy”, na realizację którego pozyskano 1 mln 770 tys. zł, ma wspomóc osoby powyżej 29. roku życia, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, z przypisanym profilem pomocy – I lub II stopnia. Największe szanse na uzyskanie pomocy będą miały osoby powyżej 50. roku życia, kobiety, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Dofinansowanie w przypadku obu projektów zostanie skierowane na aktywizację społeczno-zawodową osób bezrobotnych z terenu powiatu stargardzkiego.