Głównej zawartości

26.07 br. w Starostwie Powiatowym w Stargardzie podpisane zostało porozumienie dotyczące konsultowania zamierzeń reorganizacyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Stargardzki z ponadzakładowymi organizacjami związkowymi.

Podpisanie porozumienia jest wynikiem pogłębiającego się niżu demograficznego oraz coraz liczniejszych przypadków rozwiązywania stosunku pracy w szkołach.

W drodze negocjacji pomiędzy Zarządem Powiatu Stargardzkiego oraz związkowymi postanowiono, że: w chwili podjęcia zamiaru przeprowadzenia reorganizacji w placówkach oświatowych zarządzanych przez powiat, Zarząd zobowiąże się powołać Komisję do wypracowania wspólnego stanowiska, mającego na celu ograniczenie utraty miejsc pracy przez pracowników zatrudnionych w ww. placówkach.

W podpisaniu porozumienia udział wzięli: Starosta Stargardzki - Ireneusz Rogowski, Wicestarosta Stargardzki - Iwona Wiśniewska, Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Stargardzie - Jerzy Kaźmierczak, Przewodnicząca MOZ Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Stargardzie - Aleksandra Olejnik,  Przewodniczący Regionu Zachodniopomorskiego ONZZ Solidarność´80 w Stargardzie  - Henryk Konieczny.