Głównej zawartości

Dostępne są nowe druki wniosków o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2017 roku. Należy je składać w Centrum Pomocy Rodzinie w terminie do dnia 30 listopada 2016 r. wraz z kompletem załączników.

O dofinansowanie ze środków Funduszu do sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które:
      1) prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
      2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
      3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
      4) nie mają zaległości wobec Funduszu oraz w ciągu 3 lat nie były stroną umowy z Funduszem, która została rozwiązana z powodu przyczyn leżących po stronie podmiotu składającego wniosek.

Dofinansowanie może być przyznane tylko do jednego zadania z każdej kategorii tj., sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Wnioski do pobrania znajdują się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie ul. Skarbowa 1 (pok. 015) oraz na stronie internetowej www.pcpr.stargard.pl Szczegółowe informacje związane z dofinansowaniem do ww. zadania można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie oraz telefonicznie pod nr  tel.  (91) 48 04 907.