Głównej zawartości

Projekt pozakonkursowy pn. „Przebudowa drogi 1704Z od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania” został oceniony pozytywnie – poinformowała Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.

Po pozytywnym zakończeniu całego procesu identyfikacji przedmiotowego projektu, zostanie on umieszczony w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, tj. Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą.