Głównej zawartości

Zgodnie z przyjętą nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134,) od 1 stycznia 2017 r. prywatni właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Jest jednak warunek – usunięcie drzew czy krzewów nie może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nowelizacja ustawy podwyższa m.in. obwody drzew, co do których nie trzeba będzie starać się o zezwolenie na wycinkę. Z zezwoleń będą zwolnione drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego, a w przypadkach pozostałych gatunków drzew – 50 cm. Wydania zezwolenia nie będą również wymagały drzewa i krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych (sklasyfikowanych jako grunty rolne) do użytkowania rolniczego, pod warunkiem że nie będzie to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednocześnie informujemy, że na obszarach gdzie została utworzona sieć Natura 2000, która jest jedną z form ochrony przyrody, obejmująca tereny należące do gmin: Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Marianowo, Stara Dąbrowa, ustanowiono plan zadań ochronnych, określony w zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Dlatego też w planowaniu usunięcia drzew lub krzewów  z terenów graniczących bądź objętych siecią Natura 2000, należy uwzględnić zarówno zapisy ustawy  o ochronie przyrody jak i zapisy zawarte w ramach prawnych dla funkcjonowania tej sieci, gdyż żadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu użytkowania gruntów planowane w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie mogą charakteryzować się znaczącym negatywnym oddziaływaniem na obszar Natura 2000.