Głównej zawartości

My – mieszkańcy naszego miasta, gminy, powiatu, znamy naszą okolicę jak nikt inny. Często to właśnie my jesteśmy pierwszymi osobami, które odkrywają ślady przeszłości w naszym regionie lub mamy możliwość ocenić zagrożenie, na jakie narażony jest zabytek. Dlatego wychodzimy do Państwa z inicjatywą zostania Społecznymi opiekunami zabytków.

Informowanie służb konserwatorskich o stanie powierzonego obiektu jest jednym z pierwszych i podstawowych obowiązków Społecznego opiekuna zabytków. Należy informować o wszystkich nieprawidłowościach dotyczących obiektów zabytkowych lub innych cennych budowli. Społeczny opiekun zabytków jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Najważniejszym zadaniem Społecznego opiekuna zabytków jest propagowanie piękna swojej okolicy, wartości wybranego zabytku, którego skutkiem może być rozwój turystyki i widoczne ekonomiczne korzyści wynikające z tego faktu.

Warunki uzyskania tytułu Społecznego opiekuna zabytków:
Zgodnie z art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) społecznym opiekunem zabytków może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiada wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Podstawowe formy działania Społecznych opiekunów zabytków to:
•    profilaktyka - czyli zapobieganie zniszczeniu i dalszej dewastacji obiektu,
•    ochrona - informowanie społeczności lokalnej o potrzebie ochrony zabytku, pomoc w zdobywaniu funduszy, inicjowanie działań,
•    upowszechnianie wiedzy o zabytkach,
•    interwencje - począwszy od wojewódzkiego konserwatora zabytków, poprzez interwencje w urzędach państwowych i samorządowych, a skończywszy na zaangażowaniu środków masowego przekazu,
•    poszukiwanie gospodarzy - często zdarza się, że obiekt zabytkowy nie posiada właściciela lub użytkownika, wówczas remontowanie takiego obiektu nie ma sensu, gdyż przy braku użytkownika ponownie popadnie w ruinę.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel.: (91) 48 04 924 lub (91) 48 04 913.