Głównej zawartości

Zapewnianie warunków życia na równi z innymi, przeciwdziałanie marginalizacji zawodowej, rehabilitacja społeczna i zdrowotna – to kilka z wielu obszarów Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie stargardzkim. Na ostatniej sesji Rady Powiatu przyjęto sprawozdanie z jego realizacji w 2016 roku.

168 433 zł dofinansowania ze środków PFRON przyznano na likwidację barier, utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Najwięcej wniosków dotyczyło pomocy w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i w utrzymaniu sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o elektrycznym napędzie.

40 osób niepełnosprawnych otrzymało dofinansowanie do kształcenia na poziomie wyższym.

90 000 zł dofinansowania otrzymały łącznie dwie osoby na podjęcie działalności gospodarczej.

112 989 – to kwota refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy utworzonych dla osób niepełnosprawnych. 

1 510 734 wyniosło wsparcie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dzwonowie i Stargardzie. 90% kosztów pokryto ze środków PFRON, 10% – Powiatu Stargardzkiego.

427 osób otrzymało dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

127 808 wyniosło dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, które mają trudności w poruszaniu się, a 51 745 zł – do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się.

425 556 przyznano osobom niepełnosprawnym na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

12 organizacji pozarządowych otrzymało dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, na łączną kwotę 57 920 zł.

436 557 zł wydatkowano na wczesne wspomaganie dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (do 8 r.ż.).

189 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawności wydała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie. Na funkcjonowanie poradni, Powiat Stargardzki wydatkował kwotę 1 300 000 .

2 581 orzeczeń o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, w tym 2 121 dla powiatu stargardzkiego, wydał Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie. Stargardzki zespół obsługuje również mieszkańców powiatu łobeskiego.

480 kart parkingowych wydano osobom z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. 468 z nich trafiło do mieszkańców powiatu stargardzkiego.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie stargardzkim realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jak również przez organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Pełne sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie stargardzkim za 2016, a także program na lata 2016-2018, dostępne są w zakładce: Plany i programy powiatowe.