Głównej zawartości

Wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności lub przebywania w pieczy zastępczej zakłada projekt „Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki”. Na jego realizację pozyskano 870 tysięcy złotych. Pierwsze działania ruszą w październiku tego roku.

W projekcie weźmie udział 95 osób – mieszkańcy powiatu stargardzkiego i klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie. Będą to dzieci i młodzież znajdujące się w pieczach zastępczych oraz osoby z ich bliskiego otoczenia (gdy będzie to uzasadnione), a także niepełnosprawni.

Aktywna integracja ma opierać się na trzech filarach: społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym. Uczestnicy zostaną objęci zindywidualizowaną formą integracji społecznej lub programem usamodzielniania. W tym celu będą organizowane m.in. wyjazdy socjoterapeutyczne, warsztaty, doradztwo specjalistyczne, zajęcia edukacyjne, treningi kompetencji i umiejętności społecznych. Wsparcie z zakresu podnoszenia kompetencji do pracy z dziećmi będą mogły uzyskać również  rodziny zastępcze.

Projekt ma na celu budowę właściwych postaw, motywacji oraz wyposażanie uczestników w różne umiejętności, tak, aby łatwiej było im funkcjonować w życiu społecznym. Jego realizacja potrwa dwa lata.

Łączna wartość projektu to 1 026 012 zł. Blisko 160 tys. zł zabezpieczono w budżecie Powiatu Stargardzkiego. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.