Głównej zawartości

W dniach 3-6 lipca w Stargardzie przeprowadzono akcję promującą rodzicielstwo zastępcze. Przy ulicy Wyszyńskiego koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej rozmawiali z mieszkańcami, przybliżając im temat tej formy opieki nad dzieckiem. Rozdawano broszury oraz udzielano najistotniejszych informacji. 

Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć pewność, że są kochane…

O rodzinie zastępczej słyszał każdy, ale nie wszyscy wiedzą, co dokładnie kryje się pod tym pojęciem. Na czym polega ta forma opieki na dzieckiem, z jakimi prawami i obowiązkami się wiąże? Kto może zostać rodzicem zastępczym? Na te i wiele innych pytań odpowiadali koordynatorzy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie.

Istnieje kilka rodzajów rodzin zastępczych:
•    rodzina zastępcza spokrewniona – tworzą ją dziadkowie, pradziadkowie i rodzeństwo dziecka,
•    rodzina zastępcza niezawodowa – tworzą ją osoby z dalszej rodziny dziecka bądź niespokrewnione z nim,
•    rodzina zastępcza zawodowa, w tym:
- pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – rodzaj opieki krótkoterminowej, umieszcza się w niej do 3 dzieci (często noworodki, niemowlaki),
- rodzina zastępcza specjalistyczna – przeznaczona dla dzieci wymagających dodatkowej opieki i pielęgnacji ze względu na problemy rozwojowe, zdrowotne, dysfunkcje, niedostosowanie społeczne; umieszcza się w niej do 3 dzieci,
- rodzinny dom dziecka - prowadzony najczęściej przez małżeństwa, umieszcza się w nim do 8 dzieci.

Rodziną zastępczą może zostać: mieszkaniec powiatu stargardzkiego, małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku, osoba posiadająca pełnię władzy rodzicielskiej, wypełniająca obowiązek alimentacyjny (jeżeli został nałożony), nieograniczona w zdolności do czynności prawnych, posiadająca odpowiednie warunki mieszkaniowe i bytowe na przyjęcie dziecka, niekarana, o dobrym stanie zdrowia oraz osoba, która ukończyła szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych i uzyskała kwalifikacje.

Ważne! Rodzina zastępcza to czasowa forma opieki nad dzieckiem, nie jest równoznaczna z adopcją. Dziecko z takiej rodziny może powrócić do swojej rodziny biologicznej lub zostać adoptowane.

Zadaniem rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka jest przede wszystkim zaspokojenie podstawowych potrzeb: emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych i religijnych. Dziecko powinno mieć zagwarantowany dostęp do właściwej edukacji, a ponadto mieć stworzone warunki sprzyjające budowaniu poczucia wartości, godności, autonomii, warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań, a także do wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Rodzina zastępcza nie może też utrudniać dziecku kontaktu z rodziną biologiczną i innymi osobami bliskimi (jeśli sąd nie postanowił inaczej).

Rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie i pomoc finansową. Wsparcie przybiera formę pomocy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów (psychologiczne i pedagogiczne), grup wsparcia oraz spotkań integracyjnych. Ponadto, rodziny otrzymują comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 660 zł w przypadku rodziny zastępczej spokrewnionej i 1000 zł w przypadku rodziny zawodowej i niezawodowej. Ponadto:
•    dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania w przypadku dziecka niepełnosprawnego w wysokości 200 zł,
•    dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania,
•    jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
•    jednorazowe lub okresowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych ze zdarzeniem losowym,
•    świadczenie 500+ na każde dziecko przebywające w pieczy zastępczej bez względu na jej dochód,
•    w przypadku rodzin zawodowych – wynagrodzenie oraz świadczenie na utrzymanie domu/mieszkania i niezbędnego remontu.

Jeśli chcesz zostać rodzicem zastępczym skontaktuj się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie: ul. Skarbowa 1 (budynek starostwa), telefon kontaktowy: 91 48 04 911/946.