Głównej zawartości

Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 6 października bieżącego roku podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmującą produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję.

Wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym dla osób które uzyskały orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność po 1 września 2017r. rozpocznie się w możliwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu wszystkich czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji tego zadania.

Do czasu uzyskania nowej legitymacji:

- osoba posiadająca ważną legitymację wydaną na dotychczas obowiązujących wzorach ma pełne prawo posługiwać się tą legitymacją wszędzie tam, gdzie legitymacja jest dokumentem uprawniającym do ulg i świadczeń – prawo posługiwania się dotychczasową legitymacją wynika z faktu, że wszystkie legitymacje wystawione do dnia 31 sierpnia bieżącego roku zachowują ważność na czas w nich określony. Nie ma zatem obowiązku wymiany ważnych legitymacji wydanych na dotychczasowych wzorach na legitymację według wzoru obowiązującego od 1 września tego roku,

- osoba, która nie posiada legitymacji w celu korzystania z określonych ulg i uprawnień powinna posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. To bowiem orzeczenie dokumentuje status osoby jako niepełnosprawnej, natomiast legitymacja jest dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia. 

W świetle wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 października bieżącego roku w szczególności dotyczy to korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS).