Głównej zawartości

TURNUS REHABILITACYJNY A SANATORIUM

Większość osób myli te dwie formy rehabilitacji. Zasadnicza różnica między turnusem a sana­torium polega na innych źródłach dofinansowania, pewnych różnicach w odniesieniu do adresa­tów pomocy oraz innych rodzajach rehabilitacji realizowanych w ramach turnusu rehabilitacyjnego i w sanatorium.

Turnus rehabilitacyjny:

uczestniczyć w nim może jedynie osoba posiadająca orzeczenie o nie­pełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Uczestnictwo w turnu­sie jest jednym z elementów tzw. systemu rehabilitacji społecznej i może być dofinansowane ze środ­ków PFRON, będących w dyspozycji powiatowego centrum pomocy rodzinie (pcpr).

WNIOSEK  O  PRZYZNANIE  DOFINANSOWANIA DO  UCZESTNICTWA  W  TURNUSIE  REHABILITACYJNYM

 

Podstawowym warunkiem otrzymania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyj­nym jest udokumentowanie faktu niepełnosprawności i spełnienie kryterium dochodowego.

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym należy – wg ustawy o rehabilitacji – do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie (ze środków PFRON) uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełno­sprawnej oraz – ewentualnie – jej opiekuna, udzielane jest przez powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR), właściwe dla miejsca zamieszkania tej osoby.

Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.

Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie:

1) stacjonarnej;

2) niestacjonarnej.

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posia­dających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem elektronicznym: http://ebon.mpips.gov.pl/wprowadzenie/

Na tej stronie znajduje się centralna baza danych, utworzona z 16 woje­wódzkich rejestrów ośrodków i 16 wojewódzkich rejestrów organizatorów. Zawiera ona aktualizo­wane przez wojewodów informacje o ośrodkach i organizatorach, posiadających wpis do odpowied­niego rejestru wojewody.

Na stronie umożliwiono wyszukiwanie ośrodków i organizatorów według zadanych kryteriów (np. rodzaju turnusu, rodzaju dysfunkcji, adresu). Wyszukane pozycje można następnie wydrukować wraz z danymi kontaktowymi.