Głównej zawartości

Podstawowym obowiązkiem sprzedawcy, który dokonuje sprzedaży w Rzeczypospolitej Polskiej jest udzielenie konsumentowi wszystkich informacji dotyczących towaru i jego producenta w języku polskim wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego. Sprzedawca powinien także wydać kupującemu paragon, który przy składaniu reklamacji jest potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży, bowiem określa rodzaj towaru, kiedy i gdziego zakupiliśmy.
Tradycyjną i najbardziej spotykaną forma zakupów są te dokonywane w ramach sprzedaży konsumenckiej w zwykłych sklepach - dla własnych potrzeb, w celu niezwiązanym z działalnością zawodową czy gospodarczą. Przed świętami będzie w nich teraz wyjątkowo tłoczno i jest bardzo prawdopodobne, że niejednemu zakupowi będzie towarzyszył pośpiech. W miarę możliwości dokonujmy transakcji ostrożnie i bez pośpiechu, bo potem możemy tego żałować. Trzeba pamiętać, że z uwagi na bardziej uprzywilejowaną i silniejszą pozycję sprzedawców o swoje prawa konsumenci muszą zadbać już w trakcie zakupów - na wypadek chociażby ewentualnej konieczności reklamowania towaru, który okaże się wadliwy. Chciałabym przypomnieć, że NIE MOŻNA ZWRÓCIĆ TOWARU ZGODNEGO Z UMOWĄ SPRZEDAWCY. Jedyną możliwość  zwrotu daje nam wcześniejsze porozumienie ze sprzedawcą.


Informacje o producencie
 
Przed zakupem towaru w pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić, jakie jest jego zastosowanie oraz dla kogo jest on przeznaczony. Każdy sprzedawca ma bezwzględny obowiązek udzielenia kupującemu jasnych, zrozumiałych i nie wprowadzających w błąd informacji w języku polskim. Wszelkie instrukcje obsługi muszą wiec posiadać polską wersję językową. Sprzedający powinien zapoznać także kupującego m. in. z nazwą towaru, producentem lub importerem, krajem pochodzenia towaru, a także stosownie do rodzaju towaru, z określeniem jego energochłonności. Na żądanie klienta sprzedawca powinien również wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy. Dokładne zapoznanie się z tymi informacjami może często ustrzec przed zakupem artykułu, który może być niebezpieczny, np. dla dziecka, bądź niepełnowartościowy.  Informacje dotyczące producenta, jego siedziby i kraju pochodzenia mogą także ułatwić klientom ewentualne złożenie reklamacji.

 
Konieczny paragon
        
Dokonując zakupu towaru w sklepie w ramach sprzedaży konsumenckiej, sprzedawcy bardzo rzadko przedstawiają klientom umowy, które określałyby prawa i obowiązki stron umowy. Najczęstszym potwierdzeniem dokonania transakcji zakupu jest paragon/faktura, jaki otrzymujemy przy kasie. Zachowanie tego rachunku jest bardzo ważne, gdyż bez niego żaden sprzedawca nie przyjmie reklamacji. Aby ją złożyć, musimy przecież potwierdzić, że kupiliśmy go w danym sklepie. Bardzo ważne jest również, żeby paragon zawierał wszelkie informacje potrzebne do złożenia reklamacji. Przede wszystkim paragon taki powinien zawierać oznaczenie sprzedawcy wraz z jego adresem, datę sprzedaży, określenie towaru oraz jego nazwy i ceny.

Bardzo często potwierdzeniem dokonania przez klienta transakcji zakupu jest również karta gwarancyjna. Sprzedawca nie ma obowiązku udzielenia nam gwarancji, jednak jeżeli juz to zrobi, powinien przedstawić klientowi właśnie kartę gwarancyjną potwierdzającą udzielenie gwarancji. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji powinno być wyrażone w języku polskim  w sposób jasny, zrozumiały i niewprowadzający w błąd oraz zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub w reklamie. Treść  dokumentu gwarancyjnego  powinna zawierać podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Karta gwarancyjna powinna zawierać także stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

           
Obowiązki sprzedawcy

Wiele osób dokonując przedświątecznych zakupów, decyduje się na kupienie towaru na raty. W takiej sytuacji sprzedawca ma obowiązek potwierdzenia na piśmie wszystkich istotnych elementów umowy. Taki sam obowiązek jest nałożony na sprzedawcę.Jeżeli sprzedawca nie udziela potwierdzenia istotnych elementów umowy na piśmie, to konsument ma prawo żądania przedstawienia mu takiego potwierdzenia.

Bardzo ważnym obowiązkiem sprzedawcy, którego wykonania może żądać klient,  jest również wydanie kupującemu wraz z towarem wszystkich elementów jego wyposażenia. Poza elementami wyposażenia towaru obowiązkowe jest także wydanie klientowi instrukcji obsługi, konserwacji i innych dokumentów wymaganych odrębnymi przepisam
i.

Proszę pamiętać, ze Konsument ma prawo wyboru trybu reklamacyjnego - albo korzysta z uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową (uprawnienie ustawowe), albo z gwarancji ( o ile  towar jest objęty gwarancją). Reklamację zawsze składamy u sprzedawcy, a sprzedawca nie ma prawa odsyłać klienta do producenta czy serwisanta.

Przecena towaru nie wyłącza możliwości reklamacji, jeśli klient kupuje towar pełnowartościowy - wówczas informacje typu „Towar przeceniony  nie podlega reklamacji nie wiążą go.

 

Z życzeniami WESOŁYCH ŚWIĄT
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Edyta Domińczak  tel. 0914804842
Starostwo Powiatowe
ul. Skarbowa 1
w Stargardzie