Głównej zawartości

Edyta Domińczak - Rzecznik konsumentów radzi: Praktyka wskazuje, iż dla danego pojazdu w danym roku kalendarzowym zawierane jest  kilka umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  Zdarza się to w  sytuacjach kiedy pojazd jest przedmiotem kilkukrotnego obrotu. Nabywca pojazdu  nie wie, że dla  tego pojazdu  jest zawarta inna umowa ubezpieczenia OC.  Dlatego każdy, zarówno zbywca jak i nabywca winien  zwrócić szczególną uwagę w kwestii  wypowiadania umowy ubezpieczenia OC.

Przesłanką rozwiązania umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest oświadczenie nabywcy o wypowiedzeniu umowy w trybie art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, a w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą PRAWA I OBOWIĄZKI zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku złożenia wypowiedzenia umowy w związku  z nabyciem  rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu. Z przepisów prawa wynika również,  że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.
W razie nie wypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w terminie ustawowym, zakład ubezpieczeń dokonuje ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela wygasa z dniem rozwiązania umowy w związku z upływem czasu, na który została zawarta.

Odstąpienie  przez konsumenta od umowy zawieranej na odległość.
Szczególne przepisy o umowach  zawieranych na odległość dotyczą właśnie czynności ubezpieczeniowych. Konsument który zawarł na odległość umowę o usługi ubezpieczeniowe  może od takiej umowy  odstąpić  w terminie  trzydziestu dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy.  Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy tzw.(odstępnego).  W wypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.  Jeżeli konsument  dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki  ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Nie można od takiej umowy odstąpić, jeśli  świadczenie usługi rozpoczęto za zgodą konsumenta  przed upływem terminu o którym mowa powyżej.

Edyta Domińczak - Powiatowy Rzecznik  Konsumentów udziela porad  prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16.00 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie Szczecińskim; kontakt e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo Rzecznik Ubezpieczonych  - tel. 022 333 73 26, 27, 28 , http://www.rzu.gov.pl/