Głównej zawartości

O nowych przepisach w prawie konsumenckim informuje Edyta Domińczak – Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Aby umiejętnie korzystać z nowego prawa w codziennym życiu , dobrze poznać ich specyfikę. Dostosowanie naszych przepisów nastąpiło na skutek wymogu zharmonizowania z przepisami w UE. Nowe przepisy dotyczą umów zawartych od 25 grudnia 2014 r.

Trzeba zapamiętać, że mamy prawo reklamować towar z gwarancji jak do tej pory i rękojmi.

Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy za ujawnione wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej w odróżnieniu z kolei od gwarancji. Odpowiedzialność ta powstaje z mocy prawa. Tylko sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy w oparciu o przepisy o rękojmi. Podstawą złożenia reklamacji jest paragon, albo inny dowód, który charakteryzuje miejsce i przedmiot sprzedaży.

Co zrobić gdy stwierdzimy wadę?

Reklamację należy złożyć na piśmie, a jeśli sprzedawca odmawia przyjęcia należy zawiadomić go listownie. Koniecznie listem poleconym, aby posiadać dowód spełnienia obowiązku. W reklamacji należy jasno sprecyzować swoje żądanie.

Czego możemy żądać?

Przy pierwszej reklamacji towaru kupujący może żądać od sprzedawcy:

W ramach rękojmi:

1. Naprawy albo wymiany,

Sprzedawca jednak może odmówić spełnienia żądania, jeśli:

- jest to niemożliwe do wykonania np. jeśli nie posiada części zamiennych, albo towar nie jest już produkowany (przy wymianie),

- wymaga nadmiernych kosztów – sprzedawca analizuje, wykonanie którego roszczenia niesie za sobą niższe koszty.

2. Obniżenia ceny albo przy wadzie istotnej - odstąpienia od umowy.

Sprzedawca może jednak nie uznać tych żądań i w zamian zaproponować:

naprawę lub wymianę (pod warunkiem ich niezwłocznej realizacji i braku nadmiernej niedogodności dla konsumenta).

Konsument może zmienić propozycję sprzedawcy z naprawy na wymianę i odwrotnie jeśli sprzedawca uzasadni swój wybór.

Należy pamiętać o tym, że: jeśli przedsiębiorca nie wywiąże się ze swoich obowiązków i nie usunie wady – możemy żądać obniżenia ceny albo – przy wadzie istotnej – odstąpienia od umowy i musi to być spełnione.

W drugiej i kolejnej reklamacji podobnie jak w pierwszej możemy zgłosić każde z powyższych żądań równoznacznie. Jednakże odstąpienie od umowy nastąpi wyłącznie wówczas jeśli wada towaru będzie istotna, albo przedsiębiorca nie wywiązał się ze swoich obowiązków czyli nie dokonał naprawy czy wymiany towaru w odpowiednim czasie.

W jakim terminie należy zawiadomić sprzedawcę o wadzie?

W ciągu roku od dnia zauważenia wady, a najlepiej zaraz po jej wykryciu (do tej pory mieliśmy na to dwa miesiące).

Pilnuj terminu udzielenia odpowiedzi.

Jeżeli w ramach reklamacji złożono przedsiębiorcy żądanie naprawy, wymiany lub obniżenia ceny ze wskazaniem wartości, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego w terminie 14 dni kalendarzowych, należy przyjąć, iż uznał reklamację za uzasadnioną. Nie oznacza to jednak, że w tym terminie towar musi zostać przywrócony do stanu zgodności z umową.

Czy to prawda, że w razie reklamacji trzeba posiadać opakowanie, w którym produkt znajdował się w momencie wydania?

Nie. Sprzedawca nie może uzależnić przyjęcia reklamacji z tytułu rękojmi i jej rozpatrzenia z powodu braku oryginalnego opakowania.

Co więc wybrać - dochodzenie roszczeń z gwarancji czy rękojmi?

W mojej ocenie rękojmia daje większą pewność posiadanych uprawnień i możliwość dokładniejszego przewidzenia postępowania sprzedawcy z wadliwym towarem.

Gwarancja natomiast jest narzucona przez gwaranta, który zawsze będzie starał się ograniczyć swoja odpowiedzialność i co do zasady może być ona mniej korzystna dla kupującego.

Czy na podstawie nowej Ustawy o prawach konsumenta można zwrócić pełnowartościowy towar?

Nie. Nie ma zmian w tym zakresie. Zależy to wyłączenie od dobrej woli sprzedawcy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której produkt kupiono na prezentacji lub przez internet. Wówczas konsument ma 14 dni kalendarzowych, w trakcie których może odstąpić od umowy i zwrócić niechciany towar bez podania przyczyny, a sprzedawca musi mu zwrócić pełną cenę towaru. Aby odstąpienie było skuteczne, należy wysłać oświadczenie przed upływem 14 dni od otrzymania towaru czy zawarcia umowy.

Ważne!

Jeżeli przedsiębiorca nie poinformował nas o prawie do odstąpienia od umowy zawartej w drodze na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, termin na odstąpienie od niej wydłuża się aż do 12 miesięcy!.