Głównej zawartości

PODSTAWA PRAWNA

Powiat Stargardzki w Stargardzie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) realizuje od dnia 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na terenie powiatu stargardzkiego powstało 5 Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 2 Punkty obsługiwane przez radców prawnych i adwokatów wskazanych prze Okręgową Izbę Radców Prawnych i Szczecińską Izbę Adwokacką oraz 3 Punkty powierzone organizacjom pozarządowym.

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATANEJ POMOCY PRAWNEJ

Lp. NR PUNKTU/PODMIOT OBSŁUGUJĄCY NAZWA JEDNOSTEK UDOSTĘPNIAJĄCEJ LOKAL Adres lokalu DZIEŃ DZIAŁANIA PUNKTU GODZ
DZIAŁANIA PUNKTU
1. Nr 1 - Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Urząd Gminy w Stargardzie

 

Urząd Miejski w Chociwlu

Rynek Staromiejski  5
73-110 Stargard   
Parter budynku

 

ul. Zwycięzców 1
73-120 Chociwel
Parter budynku

Wtorek
Czwartek

 

Poniedziałek
Środa
Piątek

  8.00 - 12.00
11.30 - 15.30

14.00 - 18.00
  9.00 - 13.00
  9.00 - 13.00
2. Nr 2 - Fundacja Centrum Zarządzania i Przedsiębiorczości Szczecin

Urząd Miejski
w Dobrzanach


Urząd Gminy
w Starej Dąbrowie

ul. Staszica 1
73-130 Dobrzany
Parter budynku


Stara Dąbrowa 20
73-112 Stara Dąbrowa
Parter budynku

Poniedziałek
Wtorek
Czwartek


Środa
Piątek

12.00 - 16.00
12.00 - 16.00
11.00 - 15.00


9.00 - 13.00
9.00 - 13.00

3. Nr 3 -Fundacja Centrum Zarządzania
 i Przedsiębiorczości Szczecin.

Urząd Miejski w Ińsku


Urząd Miejski
w Suchaniu

ul. Boh. Warszawy 38
73-140 Ińsko
Parter budynku


ul. Pomorska 72
73-132 Suchań
Parter budynku

Poniedziałek
Czwartek

 

Wtorek
Środa
Piątek

13.00 - 17.00
10.00 - 14.00


10.00 - 14.00
10.00 - 14.00
10.00 - 14.00

4. Nr 4 - Radcy prawni i adwokaci  wskazani przez OIRP
w Szczecinie i SIA
Zespół Szkół Nr 2
w Stargardzie
Os. Zachód B15a
73-110 Stargard
Parter budynku
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
15.00 - 19.00
15.00 - 19.00
15.00 - 19.00
15.00 - 19.00
15.00 - 19.00
5. Nr 5 - Radcy prawni i adwokaci  wskazani przez OIRP
w Szczecinie i SIA

Urząd Gminy
w Dolicach

 


Urząd Gminy
w Marianowie

ul. Ogrodowa 18
73-115 Dolice
Parter budynku


ul. Mieszka I1
73-121 Marianowo
Lokal nr 10 (I piętro)

Wtorek
Środa
Piątek


Poniedziałek
Czwartek

9.00 -13.00
11:30 - 15:30
9.00 - 13.00


10.00 - 14.00
10.00 - 14.00


Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porady udzielać mogą także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

  POMOC PRAWNA POLEGA NA:

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,

- dla osoby, która jest w ciąży pomoc udzielana jest w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE SPRAW:

- podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

OSOBY UPRAWNIONE
- młodzież do 26 roku życia,
 - osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
- osoby, które ukończyły 65 lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- weterani lub weterani poszkodowani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
- osoby które są w ciąży.

WYMAGANE DOKUMENTY 

- dokument stwierdzający tożsamość,
- odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,
- ważna Karta Dużej Rodziny,
- zaświadczenie, o posiadaniu uprawnień kombatanta lub osoby będącej ofiarą represji wojennych i okresu powojennego;
- ważna legitymacja weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,
- złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności: klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, awaria techniczna powodująca trudną sytuację uprawnionego,
- dokument potwierdzający ciążę.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z kolejnością zgłaszania się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej.

INFORMACJE DODATKOWE
Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Stargardzie
Tel. 91 578 13 80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.