Głównej zawartości

„Poprawa bezpieczeństwa zabytków w powiecie stargardzkim” to projekt realizowany przez Powiat Stargardzki w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Został stworzony z myślą o ochronie i tym samym poprawie bezpieczeństwa zabytków ruchomych i nieruchomych. Specjalne znakowanie ma doprowadzić do zmniejszenia ilości kradzieży, dewastacji dzieł sztuki, nielegalnego wywozu za granicę. Zabytki ruchome (np. ołtarze, chrzcielnice, ambony itp.) są znakowane mikrocząsteczkami zawierającymi kody alfanumeryczne.

Każdy z tych obiektów trafi do specjalnej bazy danych, co umożliwi szybką identyfikację skradzionego obiektu. Ponadto, przy 90 zabytkowych kościołach staną tablice z informacją o ochronie prawnej zabytku a także dwujęzycznym opisem jego dziejów i architektury. Projekt to nie tylko zabezpieczenie zabytków poprzez ich oznakowanie, ale również szereg działań, które mają uświadomić mieszkańcom regionu rangę zabytków oraz potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego powiatu stargardzkiego. To również doskonała okazja do wypracowania mechanizmów dobrej współpracy między właścicielami zabytków, samorządem, instytucjami konserwatorskimi i służbami mundurowymi.

 „Razem Bezpieczniej” to rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań prowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ma on na celu wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce i poczucia bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Istotnym elementem jest również zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie oraz zdynamizowanie działań administracji rządowej na rzecz współpracy z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną. Program „Razem bezpieczniej” ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”. Jednym z jego priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”, w której realizację w pełni wpisuje się program „Razem bezpieczniej”.