Głównej zawartości

Powiat Stargardzki ma do zaoferowania niepospolite walory, które wynikają z jego położenia geograficznego. Granice powiatu obejmują Równiny: Pyrzycko – Stargardzką, Nowogardzką oraz Pojezierze Ińskie. We wschodniej części powiatu znajduje się Iński Park Krajobrazowy. Na zachód od Stargardu znajduje się piąte, co do wielkości jezioro w Polsce – Miedwie, a w gminie Kobylanka znajduje się południowa część Puszczy Goleniowskiej. Ukształtowany działalnością lądolodu skandynawskiego krajobraz jest bardzo urozmaicony. Można tu podziwiać ciągnące się równoleżnikowo pasma wzgórz na Wyżynie Ińskiej, z których najwyższe Góra Głowacz wznosi się na wysokość 180 m n.p.m. Rzeźbę powierzchni urozmaicają doliny rzek: Ina, Krąpiel, Krępa, Mała Ina, Pęzinka. Największym jeziorem regionu jest jezioro Miedwie o powierzchni 35 km², które od dawna przyciąga uwagę żeglarzy i amatorów windsurfingu. Jezioro leży na wysokości 14 m n.p.m., a jego głębokość wynosi 43,8 m, co daje największą w Polsce kryptodepresję (prawie 30 m p.p.m.). 

 

{vsig}images/turystyka/1{/vsig}

Na terenie powiatu jest wiele malowniczych zakątków. Miejscem, które warto zobaczyć to Iński Park Krajobrazowy utworzony w 1981 roku, obejmujący pow. ok. 18 000 ha i otulinę o pow. ok. 26 000 ha, w którym znajduje się także kilka rezerwatów przyrody:

• „Głowacz” – rezerwat leśny o pow. 78,7 ha, chroni krajobraz polodowcowy
• „Kamienna Buczyna” o pow. 15,27 ha i „Wyspa Sołtyski” o pow. ca 22, 9 ha - utworzone dla ochrony buczyny
• „Bórbagno Miałka” - ochrona boru bagiennego, pow. 34,2 ha
• „Krzemienne Źródliska” - zachowanie kompleksu bagiennych lasów o charakterze źródliskowym, pow. ca 76 ha.

insko45.jpg
Znajduje się tutaj 18 jezior o powierzchni powyżej 5 ha i 45 mniejszych. Największym akwenem jest jezioro Ińsko o powierzchni 596 ha, niezwykle urokliwe połączenie pięciu rynien otoczonych wzniesieniami, z trzema wyspami - największa z nich, będąca rezerwatem przyrody Wyspa Sołtyski, zajmuje około 20 ha. Park obejmuje najcenniejszy przyrodniczo i krajobrazowo fragment Pojezierza Ińskiego. Flora Ińskiego Parku Krajobrazowego liczy około 700 gatunków roślin naczyniowych. Oznacza to, że spotkać tu można 1/3 roślin występujących w Polsce. W licznych jeziorach żyją rzadkie gatunki ryb, takie jak sieja i sielawa. Na terenie Parku występują niezwykle korzystne warunki życia dla płazów i gadów. Park jest ostoją ptaków o randze europejskiej oraz obszarem specjalnej ochrony ptaków Europejskiej Sieci Natura 2000. Stwierdzono, iż do lęgów na Pojezierzu Ińskim przystępują 142 gatunki ptaków.

{vsig}images/turystyka/2{/vsig}

Na terenie parku preferuje się uprawianie turystyki pieszej, rowerowej, konnej oraz wodnej. Są tu cztery szlaki turystyczne przeznaczone zarówno do turystyki pieszej jak i rowerowej. Szlaki poprowadzono przez najciekawsze rejony w sąsiedztwie obiektów przyrodniczych i obiektów kultury materialnej.

Poza Ińskim Parkiem Krajobrazowym dla ochrony wartości przyrodniczych w powiecie wyodrębniono rezerwaty przyrody:
 • „Gogolewo” – o pow. 3 ha. Obszar łąk w dolinie rzeki Krąpiel. Stanowiska pełnika europejskiego i in. rzadkich gatunków roślin na łąkach rdestowo-ostrożeniowych
• „Ozy Kiczarowskie” – wał ozowy – twór geologiczny powstały w trakcie wycofywania się lodowca, o pow. 4,7 ha. Zlokalizowany na płn.-wsch. od Stargardu, przecina go droga Stargard-Chociwel
• „Dęby Sądowskie”- fragment lasu grądowego z pomnikowymi okazami dębów i stanowiskami roślin chronionych m.in. storczyków w runie, pow. ca 3 ha.

Na ziemi stargardzkiej jest również wiele innych uroczych miejsc, jak choćby malownicza dolina rzeki Krąpieli o typowo górskim charakterze, z głęboko wciętym i krętym korytem. Zbocza doliny mają różne nachylenie, a ich wysokość sięga nawet 16 metrów. Na niewielkiej powierzchni występuje duże bogactwo flory i fauny a obfitość gatunków sprawia, że jest to jeden z najbardziej interesujących obszarów przyrodniczych na Pomorzu Zachodnim.

Piękne tereny znajdziemy także na obszarze gminy Stara Dąbrowa i w gminie Dolice, bogatej w kompleksy leśne. Przepływająca tędy Mała Ina należy do przyjemnych tras spływów kajakowych. Podobnymi walorami odznacza się gmina Marianowo, położona w dorzeczu trzech rzek: Krąpieli, Krępy i Dołżnicy. Bogate w runo leśne i zwierzynę łowną lasy porastają także znaczne obszary gminy Suchań.