Głównej zawartości

Powiat Stargardzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Stargardzie Szczecińskim zaprasza do składania ofert na realizację zadań geologa powiatowego.

 

Osoba składająca ofertę musi posiadać:

1) wykształcenie wyższe geologiczne, potwierdzone stosownymi dokumentami, 

2) doświadczenie w realizacji zadań geologa, polegające na wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia wszczęcia niniejszego postępowania, zadań geologa  bądź świadczenia usług o tym zakresie, przez  co najmniej 12 miesięcy na rzecz jednego podmiotu, posiadającego status jednostki  samorządu terytorialnego bądź administracji rządowej.

Ofertę cenową należy sporządzić według załączonego wzoru. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w ogłoszeniu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73 – 110 Stargard Szczeciński, zawierającym oznaczenie  „Oferta na realizację zadań geologa powiatowego” i dostarczyć w terminie do 25.03.2013 r. do godz. 12:00 do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami zamieszczona jest poniżej.