Drukuj
Kategoria: OGŁOSZENIE - RÓŻNE
Odsłony: 5405

szczecinNieruchomości i Opłaty Lokalne sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława 9 ogłasza pierwszy przetarg pisemny na dzierżawę  ośrodka wczasowego „Krokus” położonego w Ińsku przy Alei Słonecznej 7.

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub inne podmioty, którym ustawy przyznają możliwość nabywania praw, zaciągania zobowiązań, pozywania i bycia pozywanym po przedłożeniu dokumentów potwierdzających właściwą reprezentację, dowód wpłaty wadium oraz inne wymagane dokumenty.

Oferta powinna zawierać:

 

Oferenci biorący udział w przetargu winni wnieść wadium w wysokości 500,00 zł., w terminie do dnia 28 marca 2013 r. do godz. 1100 przelewem na rachunek bankowy PKO BP S.A. 36 1020 4795 0000 9702 0259 5996 (decyduje data uznania rachunku).

Oferty należy składać w siedzibie spółki NiOL, w sekretariacie (pok. 24, II piętro) w terminie od 20 marca 2013 r. do 28 marca 2013 r. do godz. 1100, w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta. Koperta musi zawierać opis: „Przetarg pisemny na dzierżawę ośrodka wczasowego położonego w Ińsku przy Alei Słonecznej 7. Nie otwierać przed 28.03.2013  r., do godz. 1130.”

W załączeniu pełna oferta przetargu wraz wzorem oferty przetargowej oraz projektem umowy dzierżawy.

Attachments:
Download this file (oferta.doc)Wzór ofery[ ]38 kB
Download this file (ogĹ_oszenie.doc)Ogłoszenie o przetargu[ ]67 kB
Download this file (projekt umowy.doc)Projekt umowy[ ]72 kB