Głównej zawartości

Skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 Rodzaj zadania

-Zadanie publiczne w obszarze pomocy społecznej.

-Zadanie, o którym mowa w ust. 1 polegać będzie na prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który zapewni osobom dotkniętym przemocą w rodzinie całodobowe schronienie wraz z posiłkiem oraz poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, medyczne i rodzinne dla osób pokrzywdzonych.

 1. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadania – 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).
 2. Zasady przyznawania dotacji.

-Dotacja zostanie przyznana podmiotowi, który złoży ofertę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz z załącznikami.

-Dotacja zostanie przekazana na podstawie wybranej oferty i umowy zawartej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.
Nr 6, poz. 25).

 1. Termin i warunki realizacji zadania.

-W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

-Zadanie będzie realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i warunkami zawartej umowy
w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r.

-Zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie powierzenia realizacji zadania.

-Od podmiotu składającego ofertę oczekuje się:

 1. zapewnienia wysokiej jakości merytorycznej realizacji zadania,
 2. prowadzenia działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
 3. posiadania kadry i zaplecza odpowiedniego do realizacji zadania,
 4. posiadania doświadczenia w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
 5. umożliwienia przeprowadzenia kontroli przez Zlecającego,
 6. zobowiązania do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków na realizację zadania i rozliczenie dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert.

-Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadania w obszarze pomocy społecznej pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.”

-Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej 1 (kancelaria główna) lub przesłać na adres :

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Skarbowa 1

73-110 Stargard Szczeciński.

 

Termin składania ofert upływa dnia 23 kwietnia 2013 r. Przy ofertach składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

 

 1. Tryb i kryteria wyboru ofert.

Przy ocenie ofert kryteria stanowić będą:

-możliwość realizacji zadania przez oferenta,

-przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania,

-proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób wykonujących zadanie,

-wysokość planowanego wkładu rzeczowego, osobowego w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,

-w przypadku organizacji i podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zadania biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków.

 

 1. Oceny ofert pod względem merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) przez Zarząd Powiatu Stargardzkiego.
 1. Konkurs rozstrzygnie Zarząd Powiatu Stargardzkiego na podstawie opinii Komisji Konkursowej w terminie 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu podane zostanie do publicznej wiadomości w BIP, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim oraz na stronie internetowej www.powiatstargardzki.eu i www.pcpr.stargard.pl.

 

 1. Informacje o realizacji zadania tego samego rodzaju:

 

W roku 2012 zadanie tego rodzaju realizowane było przez centrum Socjalne Caritas z siedzibą przy ul. Krasińskiego 19 w Stargardzie Szczecińskim. Dotacja celowa na realizację zadania wyniosła 27 780,00 zł.