Głównej zawartości

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2014 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 1. Rodzaj zadania.
 1. Zadanie publiczne w obszarze pomocy społecznej.
 2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 polegać będzie na prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który zapewni osobom dotkniętym kryzysem, w tym również przemocą w rodzinie, całodobowe schronienie wraz z posiłkiem oraz poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, medyczne i rodzinne dla osób pokrzywdzonych.
 3. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi, który złoży ofertę zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.
  Nr 6, poz. 25) wraz z załącznikami.
 4. Dotacja zostanie przekazana na podstawie wybranej oferty i umowy zawartej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.
  Nr 6, poz. 25).
 5. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 6. Zadanie będzie realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i warunkami zawartej umowy
  w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.
  1. zapewnienia wysokiej jakości merytorycznej realizacji zadania,
  2. prowadzenia działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
  3. posiadania kadry i zaplecza odpowiedniego do realizacji zadania,
  4. posiadania doświadczenia w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  5. umożliwienia przeprowadzenia kontroli przez Zlecającego,
  6. zobowiązania do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków na realizację zadania i rozliczenie dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami.
  7. Termin składania ofert upływa dnia 2 maja 2014 r. Przy ofertach składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.
   1. możliwość realizacji zadania przez oferenta,
   2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
    do zakresu rzeczowego zadania,
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób wykonujących zadanie,
   4. wysokość planowanego wkładu rzeczowego, osobowego w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,
   5. w przypadku organizacji i podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zadania biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków.
 1. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadania – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 1. Zasady przyznawania dotacji.
 1. Termin i warunki realizacji zadania.
 1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie powierzenia realizacji zadania.
 1. Od podmiotu składającego ofertę oczekuje się:
 1. Termin i miejsce składania ofert.
 1. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadania w obszarze pomocy społecznej pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.”
 2. Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej 1 (kancelaria główna) lub przesłać na adres :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Skarbowa 1

73 - 110 Stargard Szczeciński.

 1. Tryb i kryteria wyboru ofert.
 1. Przy ocenie ofert kryteria stanowić będą:
 1. Oceny ofert pod względem merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) przez Zarząd Powiatu Stargardzkiego.
 1. Konkurs rozstrzygnie Zarząd Powiatu Stargardzkiego na podstawie opinii Komisji Konkursowej w terminie 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu podane zostanie do publicznej wiadomości w BIP,
  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim
  oraz na stronie internetowej www.powiatstargardzki.eu i www.pcpr.stargard.pl.
 1. Informacje o realizacji zadania tego samego rodzaju:
 2. W roku 2013 zadanie tego rodzaju realizowane było przez centrum Socjalne Caritas

z siedzibą przy ul. Krasińskiego 19 w Stargardzie Szczecińskim. Dotacja celowa na realizację zadania wyniosła 17 997,00 zł.