Głównej zawartości

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim ogłasza nabór lekarzy na członków składu orzekającego o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Opis stanowiska      
1. Podstawowym zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów oraz standardów orzeczniczych:     
-orzeczeń o niepełnosprawności,        
-orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,       
-orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień. 

2. Posiedzenia składów orzekających odbywają się w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Stargardzie Szczecińskim przy Al. Żołnierza 37 od poniedziałku do piątku w dniach i godzinach ustalonych indywidualnie z lekarzem.

3. Lekarze jako członkowie składów orzekających zatrudniani będą w Powiatowym Zespole na podstawie umowy zlecenia. Przedmiotem umowy jest wydanie stosownego orzeczenia, za które zleceniobiorca otrzymuje ustaloną umową stawkę. 

4. Warunkiem niezbędnym do udziału członków zespołu w posiedzeniach składów orzekających jest odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Zachodniopomorskim w Szczecinie, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Szkolenia takie odbywają się w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu w Szczecinie i są bezpłatne. Skierowanie na ww. szkolenie wystawia Przewodniczący Powiatowego Zespołu w przypadku zaakceptowania przez lekarza warunków umowy.   

5. Powiatowy Zespół poszukuje poniżej wymienionych lekarzy specjalistów:      

 • ortopeda
 • psychiatra
 • psychiatra dziecięcy
 • okulista
 • chirurg
 • onkolog

Wymagania niezbędne:

 • prawo do wykonywania zawodu lekarza,
 • specjalizacja co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia akademii medycznej,
 • kserokopia dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu lekarza,
 • kserokopia zaświadczenia ukończenia co najmniej specjalizacji pierwszego stopnia.

Oferty należy składać lub przesłać pocztą w terminie do dnia 28 lutego 2015 roku na adres siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona i opisana: „Nabór członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności”.

Uwaga:

1. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 4804902 lub 91 4804903.