Głównej zawartości

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 9 czerwca 2014 r. podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” wprowadzając m.in. zmiany w przyjmowaniu wniosków:

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2014 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) informujemy, że stowarzyszenie Wiodący Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Pomorze” z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Sportowej 1, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ww. ustawy proponując realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Szkolenie sportowe młodzieży z powiatu stargardzkiego w zakresie lekkiej atletyki na bazie klubu WMLKS Pomorze”.

Attachments:
Download this file (Oferta zadanie z zakresu sportu 2014r..pdf)Oferta[ ]4385 kB

Zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Stargardzkiego informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na podstawie uchwały Nr 2641/14 z dnia 20 marca 2013 r. wybrano ofertę: Międzyszkolnego Klubu Sportowego „NEPTUN” z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, przy Os. Zachód B15, na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczące podniesienia świadomości zdrowotnej społeczeństwa, w tym rozpowszechnianie zdrowego stylu życia i możliwości oddziaływania na własne zdrowie - zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży pn. ”Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego oraz psychospołecznego dzieci i młodzieży”.

Druki wniosków można odebrać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim w godzinach pracy urzędu (8.00 -16.00) lub pobrać ze strony internetowej www.pcpr.stargard.pl z zakładki: Aktywny Samorząd – Wnioski.

Minister Infrastruktury i Rozwoju informuje o rozpoczęciu czynności związanych z udziałem społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przygotowywanego projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.).

Attachments:
Download this file (Ogłoszenie wpływ na środowisko.pdf)Treść ogłoszenia[ ]836 kB

Zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stargardzkiego informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na podstawie uchwały Nr 2629/14 z dnia 13 marca 2014 r., wybrano ofertę: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klubu Piłkarskiego „Błękitni” Stargard Szczeciński ul. Ceglana 1, 73-110 Stargard Szczeciński

Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stargardzkiego informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na podstawie uchwały Nr 2628/14 z dnia 13 marca 2014 r., unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Powiatu Stargardzkiego oraz na ich rzecz, tj.: upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie koszykówki - organizacja, szkolenie, prowadzenie drużyn zespołowych w rozgrywkach sportowych.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) informujemy, że Stargardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ALA” z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Warszawskiej 16, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w zakresie zwiększenia wiedzy i świadomości o szkodliwości spożywania alkoholu.

Attachments:
Download this file (doc05513520140303141002.pdf)Oferta[ ]1234 kB