Głównej zawartości

 

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zarząd Powiatu Stargardzkiego stosownie do art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na "Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy boisk I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie".

Attachments:
Download this file (inf o wyniku post.pdf)inf o wyniku post.pdf[ ]227 kB

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji boisk I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie” oraz „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie”.

Attachments:
Download this file (wyniki post.pdf)Wyniki postępowania[ ]289 kB

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inwestora zastępczego przy realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie” oraz „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie”.

Attachments:
Download this file (Załącznik bez tytułu 00014.pdf)Zaproszenie do składania ofert[ ]1432 kB

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.

Attachments:
Download this file (rozstrzygnięcie OIK.pdf)Ogłoszenie[ ]205 kB

Na podstawie art. 15 ust. 2a oraz 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu stargardzkiego w 2017 r. w dziedzinie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Oferta na realizację zadania publicznego "Bezpieczeństwo na obszarach wodnych Powiatu Stargardzkiego" złożona przez OSP Bielkowo. Ewentualne uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 26 maja 2017 roku.

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Szczegóły w załączniku.

Attachments:
Download this file (załacznik do uchwały - ZP - 1656 17 - z dnia 11 maja 2017 r. - ogłoszenie - otwa)Otwarty konkurs ofert[ ]57 kB