Głównej zawartości

KONKURSY, INICJATYWY:

1.    Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2018 r. Termin na składanie ofert do 27 lutego 2018 r. Więcej na www

2.    Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2018”.  Zgłoszenia nadsyłać można do 28 lutego 2018 r. Więcej na www  

3.    15. edycja Konkursu Prawnik Pro Bono. Jesteś osobą, która korzystała kiedyś z darmowej pomocy prawnika, a jakość jego usług była tak dobra, jak odpłatnego jurysty? Czy pomoc prawnika pro bono rozwiązała trudny problem Twojej organizacji? Twój współpracownik - prawnik wyróżnił się profesjonalną, nieodpłatną działalnością społeczną? Zgłoś tę osobę do nagrody! Kandydatury można zgłaszać do dnia 28 lutego 2018 r. Więcej na www

4.    II edycja Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2018! Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Redakcja miesięcznika „Strażak” zapraszają wszystkie aktywne społecznie Ochotnicze Straże Pożarne do udziału w II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2018. Zgłoszenia można nadsyłać do 28 lutego 2018 roku. Więcej na www

5.    Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego – trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w roku 2018. Termin składania wniosków mija 28 lutego 2018 r. Więcej na www

6.    Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Oferty można składać do 28 lutego 2018 r. Więcej na www

7.    Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA opublikowała priorytety Komponentów programu „Europa dla obywateli”, które obowiązywać będą w latach 2018-2020. Najbliższy nabór wniosków kończy się 1 marca 2018 r.  Więcej na www

8.    Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił V edycję konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków”. Celem konkursu jest aktywizacja młodzieży m.in. w zakresie poszukiwania produktów czy potraw  tradycyjnych, charakterystycznych dla danej rodziny, miejscowości, regionu. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 23 marca 2018 r. Więcej na www

9.    Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie w roku 2017 stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Janko Muzykant”. Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 marca 2018 roku. Więcej na www

10.    Biuro Mechanizmów Finansowych (BMF) - Sekretariat Funduszy EOG i Funduszy Norweskich - ogłosiło pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów ponadnarodowych w ramach nowego funduszu funduszy EOG i funduszy norweskich na rzecz współpracy regionalnej. Termin składania wniosków upływa 1 lipca 2018 r. Więcej na www

11.    Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”. Oferty należy składać do 31 października 2018 r.  Więcej na www
NABORY STAŁE

1.    Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Nabór jest ciągły, prowadzony przez cały rok. Więcej na www

2.    NBP: Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www

3.    Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, upowszechniania kultury. Więcej na www

4.    Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www

5.    Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego. Więcej na www

6.    Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www

7.    Fundacja Pocztowy Dar realizuje swoje cele poprzez udzielenia wsparcia rzeczowego oraz współfinansowanie lub dofinansowanie programów wieloletnich, kampanii społecznych i edukacyjnych czy jednostkowych projektów. Nabór wniosków ma charakter ciągły. Więcej na www

8.    Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www

9.    Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym z działalnością gospodarczą (non-profit), realizowanym w szczególności przez następujące podmioty: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, uczelnie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki opieki społecznej, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne organizacje/ instytucje działające na rzecz dobra publicznego i prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na www

10.    Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy. Więcej na www

NABORY
1. Kuratorium Oświaty www
2. Fundusze na edukację www
3. Granty od Fundacji Korporacyjnych www
4. Kalendarz konkursów ngo.pl
5. Wykaz dotacji z ambasad www
6. Zbiór informacji o grantach z Komisji Europejskiej, które dostępne są tutaj.
7. Urząd Miasta Szczecin www
8. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego tutaj
9. Dotacje z urzędów centralnych www

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia na usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Stargardzkiego.

Attachments:
Download this file (inf o wyniki post. HOLOWANIE.pdf)inf o wyniki post. HOLOWANIE.pdf[ ]352 kB

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Attachments:
Download this file (inf o wyniku post.pdf)inf o wyniku post.pdf[ ]85 kB

Zaproszenie do składania ofert na usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Stargardzkiego.

Attachments:
Download this file (Załącznik bez tytułu 00010.pdf)Załącznik bez tytułu 00010.pdf[ ]2973 kB

Zarząd Powiatu Stargardzkiego informuje, że uchwałą Nr 2142/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w wyniku ponownego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w 2018 roku, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w punkcie Nr 5 (Gminy: Ińsko i Suchań) wybrano ofertę Zaborskiego Towarzystwa Naukowego z siedzibą w Brusach, ul. Dworcowa 18.

Attachments:
Download this file (doc13958720180117134217.pdf)doc13958720180117134217.pdf[ ]303 kB

Starosta Stargardzki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu w przypadku niemożności dopełnienia tego obowiązku przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie lub lekarza dokonującego oględzin w przypadkach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny z dnia 3 sierpnia 1961 r. (Dz. Nr U. 39 poz.202) powszednich między godz. 18 a godz. 8.00 dnia następnego oraz w soboty , niedziele, święta i dni wolne od pracy - od godz. 8.00 do godz. 8.00 dnia następnego.

Attachments:
Download this file (doc13958420180117133757.pdf)doc13958420180117133757.pdf[ ]933 kB
Download this file (doc13958520180117133810.pdf)doc13958520180117133810.pdf[ ]364 kB

Starosta Stargardzki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu w przypadku niemożności dopełnienia tego obowiązku przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie lub lekarza dokonującego oględzin w przypadkach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny z dnia 3 sierpnia 1961 r. (Dz. Nr U. 39 poz.202) w dni powszednie od godz. 8.00 do 18.00.

Attachments:
Download this file (doc13958220180117133723.pdf)doc13958220180117133723.pdf[ ]901 kB
Download this file (doc13958320180117133736.pdf)doc13958320180117133736.pdf[ ]344 kB