Głównej zawartości

Powiat Stargardzki zaprasza do uczestnictwa w programie pn. „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II”. Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim.

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego oraz psychospołecznego dzieci i młodzieży”.

Stosownie do zapisu art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zapraszamy do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3, jako kandydatów do udziału w pracach Komisji konkursowej w 2014 r., dokonującej oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Powiat Stargardzki. Procedury konkursowe dotyczyć będą sfery określonej w art. 4 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, tj. zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Attachments:
Download this file (Formularz zgłoszenia kandydata.doc)Formularz zgłoszenia[ ]43 kB

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na na realizację w 2014 r. zadania publicznego Powiatu Stargardzkiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Attachments:
Download this file (Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert.doc)Treść ogłoszenia[ ]50 kB

Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.) zapraszamy do zgłaszania kandydatów z organizacji pozarządowych i podmiotów określonych  w art.3 ust.3 do udziału w pracy Komisji Konkursowej w 2014 r. w celu dokonywania oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Powiat Stargardzki. Procedury konkursowe dotyczyć będą sfery określonej w art. 4 ustawy tj. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Attachments:
Download this file (formularz.doc)Formularz[ ]30 kB

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Okręgowy w Sławnie z siedzibą w Sławnie, przy ul. Tuwima 16, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w zakresie wspierania zdrowia fizycznego psychospołecznego osób z niepełnosprawnością pt. „Organizowanie i prowadzenie warsztatów nornic walking dla niepełnosprawnych – aktywizujących te osoby. Mikołajkowe zmagania nordig walking”.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) informujemy, że Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo i Przyjaciół „POMOST” z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Kochanowskiego 4/1, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w zakresie wspierania zdrowia fizycznego i psychospołecznego osób starszych w wieku 50+ pn. „Jestem jeszcze potrzebny… - warsztaty rozwoju osobistego dla osób po pięćdziesiątym roku życia”.

Attachments:
Download this file (Treść oferty.pdf)Oferta realizacji zadania publicznego[ ]859 kB

Rozeznanie cenowe rynku dotyczące sporządzenia audytu energetycznego oraz aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim.

Attachments:
Download this file (doc04442820130926131204.pdf)Rozeznanie cenowe rynku - Bursa Szkolna[ ]1653 kB

Rozeznanie cenowe rynku dotyczące aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia termomodernizacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzkie Szczecińskim.

 

Attachments:
Download this file (rozeznanie rynku.pdf)Rozeznanie cenowe rynku - II LO[ ]1419 kB

Rozeznanie cenowe rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim – Etap II – obejmujący wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego”. (Dokładna treść ogłoszenia - w załączniku).

Attachments:
Download this file (mapa.jpg)mapa.jpg[Mapa]44 kB
Download this file (Rozeznanie cenowe rynku - ogłoszenie.pdf)Rozeznanie cenowe rynku - ogłoszenie.pdf[Rozeznanie cenowe rynku - ogłoszenie]3932 kB