Głównej zawartości

W dniu 18 lutego br. pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej podpisana została Deklaracja Współpracy. Strony zadeklarowały wolę współpracy przy realizacji: Wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2014-2020 „Region dla Rodziny” oraz zadania pn.: „Wzmocnienia kondycji rodziny poprzez wdrożenie w regionie Regionalnej Akademii Rodziny - pilotaż w dwóch powiatach”, wspieranego ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

Główne cele współpracy to: ochrona rodziny przed rozpadem, zwiększenie umiejętności w zakresie pełnienia ról rodzinnych, rodzin z terenu powiatu stargardzkiego, w tym w rodzinach wielopokoleniowych, podniesienie kompetencji wpływających na prawidłowe zarządzanie budżetem domowym rodzin z terenu powiatu stargardzkiego oraz nabycie umiejętności umożliwiających samodzielne rozwiązywanie problemów oraz konfliktów rodzin z terenu powiatu stargardzkiego.

Strony zadeklarowały wolę aktywnego współdziałania na rzecz osiągnięcia zakładanych celów oraz promocję zamierzonych działań.

W imieniu Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej deklarację podpisał Ks. Maciej Szmuc, natomiast Powiat Stargardzki reprezentowali: Ireneusz Rogowski – Starosta i Iwona Wiśniewska – Wicestarosta.