Głównej zawartości

Powiatowy Urząd Pracy dysponuje środkami finansowymi na organizację staży dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stargardzkim (I)”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIE PROJEKTU

1. Warunki obowiązkowe dla osób bezrobotnych

Do programu zostaną zakwalifikowane wyłącznie osoby bezrobotne będące młodzieżą NEET, które spełniają łącznie następujące warunki:
• nie ukończyły 30 r. ż. (jeśli osoba nie ukończyła 25 r. ż. okres rejestracji w urzędzie pracy nie może przekraczać 4 miesięcy przed dniem skierowania na staż),
• są objęte II profilem pomocy.
 
Młodzieżą NEET zgodnie z założeniami PO WER są osoby w wieku do 30 roku życia, które:
• nie pracują,
• nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
• nie szkolą się (tj. nie uczestniczą aktualnie w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz nie uczestniczyły w ostatnich 4 tygodniach w takich zajęciach finansowanych ze środków publicznych).

2. Warunki dodatkowe dla osób bezrobotnych
 
Do projektu w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby bezrobotne spełniające wszystkie warunki wymienione w punkcie 1 oraz dodatkowo co najmniej jeden z poniższych warunków:
• w przypadku osób poniżej 25 r. ż. – pozostają bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy przed skierowaniem na staż (do okresu pozostawania bez zatrudnienia wliczany jest również okres przed dniem rejestracji w urzędzie),
lub
• w przypadku osób, które ukończyły 25 r. ż., a nie ukończyły 30 r. ż. – pozostają bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy przed skierowaniem na staż (do okresu pozostawania bez zatrudnienia wliczany jest również okres przed dniem rejestracji w urzędzie),
lub
• są osobami niepełnosprawnymi,
lub
• są osobami o niskich kwalifikacjach  (tj. posiadają wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie).

3. Efektywność zatrudnieniowa – warunek obowiązkowy dla organizatora stażu.

Założeniem programu PO WER jest wymóg efektywności zatrudnieniowej podejmowanych działań.
Jako efektywność zatrudnieniową rozumie się zatrudnienie osoby bezrobotnej po zakończonym stażu w ramach:
• umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy  (z minimalnym wynagrodzeniem),
   lub
• umowy zlecenia na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy z łącznym wynagrodzeniem za ten okres w wysokości co najmniej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.
 
Wnioski od organizatorów zainteresowanych tą formą aktywizacji będą przyjmowane w okresie 
od dnia 07.04.2015 r. do momentu wyczerpania limitu środków finansowych.
 
UWAGA!!!
W ramach projektu PO WER obowiązują odrębne wzory wniosków o staż.
 
Urząd w ramach projektu PO WER posiada środki finansowe na organizację staży na okres 6 miesięcy dla 41 osób bezrobotnych (w tym 24 kobiet i 17 mężczyzn).
 
O sposobie rozpatrzenia wniosku o zorganizowanie staży, organizatorzy będą informowani do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 
Obowiązujące druki wniosków można pobrać u swojego doradcy klienta, w pok. 104 lub na stronie internetowej www.pupstargard.pl  w zakładkach:
- do pobrania
- dla bezrobotnego – staże
- dla pracodawcy – staże
 
Informacje dla osób bezrobotnych - u swojego doradcy klienta.
 
Informacje dla pracodawców – pok. 104 lub tel. (91) 834-53-23,  (91) 834-53-53.

Źródło: www.pupstargard.pl