Głównej zawartości

Zgodnie z art. 44 b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) przy Starostach tworzy się Powiatowe Społeczne Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 członków powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

Kadencja Powiatowej Rady trwa 4 lata.

Do zakresu działań powiatowych rad należy:

1.Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

3. Ocena realizacji programów:

4.Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Starosta Stargardzki Zarządzeniem Nr 105/15 z dnia 25 września 2015 r. powołał Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2015 – 2019.

Obecnie w skład Rady wchodzą:

1. Pani Wanda Nowicka  - Przewodnicząca Rady,
2. Pan Janusz Drosik – Wiceprzewodniczący Rady,
3. Pan Tadeusz Ler – Sekretarz Rady,
4. Pani Agata Kmieć –  Łuciuk – Członek Rady,
5. Pani Wanda Wysocka  - Członek Rady.

Pani Wanda Nowicka

Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Pani Wanda Nowicka jest Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima. Posiada wieloletnie doświadczenie w wypełnianiu obowiązków dydaktycznych i wychowawczych. Od roku 2004 działa w utworzonym przy Zespole Szkół Specjalnych Stowarzyszeniu Nauczycieli i Rodziców Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, pełniąc od roku 2006 funkcję Wiceprezesa, a od roku 2009 funkcję Prezesa. Pozyskuje sponsorów wspomagających finansowo i rzeczowo szkołę i Stowarzyszenie.

STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI I RODZICÓW DZIECI

ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

ul. Wita Stwosza 1a/1b

73-110 Stargard Szczeciński

tel. (91) 578 73 46

 

Pan Janusz Drosik

Wiceprzewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Od ponad 25 lat jest związany zawodowo i społecznie z problematyką osób niepełnosprawnych. Ukończył studia wyższe  pedagogiczne oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki oraz pomocy społecznej. Od 2004 r. związany jest z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie. Pełni funkcję asystenta osoby niepełnosprawnej i jednocześnie koordynatora Mieszkalnictwa Wspomaganego – placówki Koła.  Posiada również doświadczenie w zakresie realizacji projektów  i  konkursów z udziałem środków zewnętrznych, pochodzących w szczególności z PFRON. W latach 2007 – 2013 uczestniczył w realizacji projektów  EFS na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ul. Sikorskiego 16
73-110 Stargard
Tel. 91 577 60 58

Pan Tadeusz Ler

Sekretarz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Pan Tadeusz Ler pełni funkcję Sekretarza Powiatu Stargardzkiego. Ukończył studia wyższe na kierunku Pedagogika specjalna w zakresie rewalidacji upośledzonych umysłowo oraz podyplomowe studium pomocy psychologicznej - zna problematykę osób niepełnosprawnych. Ponadto był współzałożycielem i działaczem Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo i Przyjaciół „Pomost”, które swoją działalnością obejmuje teren Powiatu Stargardzkiego.

Pan Tadeusz Ler był członkiem, a także Sekretarzem Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2011.

STAROSTWO POWIATOWE

ul. Skarbowa 1

73 –110 Stargard Szczeciński,

tel./fax (091) 480-48-02, 480-48-01

adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pani Agata Kmieć – Łuciuk

Członek Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Pani Agata Kmieć – Łuciuk jest Naczelnikiem Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim w zakresie, którego znajdują się sprawy związane        z zadaniami Miasta w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym. Kończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia podyplomowe na kierunku Organizacja Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako naczelnik ww. Wydziału zajmuje się kreowaniem i koordynowaniem realizacji zadań mających na celu wsparcie osób niepełnosprawnych. Uczestniczyła w tworzeniu aktów prawa miejscowego, lokalnych programów i strategii, które obejmowały zagadnienia dotyczące osób niepełnosprawnych. Posiada również doświadczenie w zakresie realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych, pochodzących w szczególności z PFRON jak i dotacji unijnych.

URZĄD MIEJSKI

ul. Czarnieckiego 17

73-110 Stargard Szczeciński

tel. 578-48-81

adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pani Wanda Wysocka

Członek Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Przewodnicząca Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Stargardzie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Prowadzi działalność kulturalną, zdrowotną, krajoznawczo-turystyczną, a także opiekę socjalną.

ul. Szczecińska 17(Dom Kultury Kolejarza)
73-110 Stargard
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 91 834 52 22