Głównej zawartości

1.    Konsument - konsumentem jest osoba zawierająca umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą.
2.    Przedsiębiorca - to osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą: wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową.
3.    Sprawy konsumenckie - to relacje między konsumentem i przedsiębiorcą. Rzecznik konsumentów może udzielać porad i pomocy we wszystkich sprawach, w których stronami są konsument i przedsiębiorca.
Do rzecznika zgłaszają się przede wszystkim te osoby, które znalazły się w sytuacji spornej z przedsiębiorcą i są na ogół w takim przypadku stroną słabszą. Występując w imieniu i z upoważnienia konsumenta rzecznik zastępuje go w sporze z przedsiębiorcą. W zakresie ochrony praw konsumentów rzecznik współdziała również z organami Inspekcji Handlowej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami konsumenckimi. Niestety rzecznik nie posiada uprawnień do wydawania nakazów, zakazów, nakładania kar i grzywien na przedsiębiorców - służy przede wszystkim bezpłatną, fachową poradą prawną mieszkańcom powiatu stargardzkiego, których interesy jako konsumentów zostały naruszone.

Zakres i problematyka spraw jakimi zajmuje się rzecznik jest bardzo szeroka i zróżnicowana, są to przede wszystkim:

1.    prawa konsumenta z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową
2.    reklamowanie towaru z tytułu gwarancji,
3.    zawieranie umów sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa,
4.    zawieranie umów sprzedaży na odległość,
5.    sprawy związane ze świadczeniem wszelkiego rodzaju usług, np. remontowych, pralniczych, turystycznych, developerskich itd.,
6.    zawieranie umów z firmami prowadzącymi działalność w tzw. systemie argentyńskim (skarbiec) oferującymi kredyty, sprzedaż mieszkań, działek, samochodów.