Głównej zawartości

Do biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów zgłosiła się Pani Agnieszka i Pan Michał ze skargą na działania nowej platformy NC+. Konsumentka z mediów dowiedziała się, że operator wysyła warunki oferty, które mają automatycznie zastąpić posiadane umowy. Dotąd korzystała z usług operatora Telewizji N. Natomiast Pan Michał otrzymał ofertę, która zmienia dotychczasowe warunki umowy, mimo, że tę podpisał zaledwie 2 miesiące temu.

Cena proponowana przez NC+ jest wyższa i nie pozwala na pozostanie przy poprzednich warunkach. Klienci byli przekonani, że z połączenia dwóch firm otrzymają więcej za cenę, którą obecnie płacą. Niestety okazało się, że pod słowem „promocja” kryje się związanie klienta z nową platformą na 18 miesięcy i w dodatku za wyższą cenę.

Z obowiązujących przepisów wynika, że dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych ma prawo do zmiany warunków umowy i regulaminu świadczonych usług. Obowiązkiem natomiast jest te zmiany doręczyć abonentowi na piśmie. Czy za doręczenie można uznać wysłanie listu w zwykłym trybie? Tego typu listy nie zawsze docierają do odbiorców. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać do operatora NC+ do dnia 19.04.2013 r. pod rygorem wejścia w życie nowych warunków umowy od 01.05.2013 r. W wysyłanych przez nową platformę pismach zawarto prawo do odstąpienia od umowy w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian.

Taką rezygnację należy złożyć operatorowi również w formie pisemnej, najlepiej listem poleconym, aby w przypadku ewentualnego sporu sądowego móc okazać dowód nadania. Oczywiście ma to również zastosowanie w stosunku do dostawcy usług, na którym w razie sporu będzie spoczywał obowiązek wykazania, że doszło do doręczenia informacji o zastosowanych zmianach w umowie.

W razie braku akceptacji oferty firmy NC+ konsument powinien bez zbędnej zwłoki wysłać pismo z rezygnacją i poszukać odpowiedniej dla siebie oferty. W razie skorzystania z prawa rozwiązania umowy dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także zwrot ulgi, o jakiej mowa w Ustawie Prawo Telekomunikacyjne.

Wszelkich informacji na powyższy temat można zasięgnąć u Powiatowego Rzecznika Konsumentów Edyty Domińczak. Skargi przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie. Tel. (91) 48 04 842.