Drukuj
Kategoria: OGŁOSZENIE - RÓŻNE
Odsłony: 5336

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego oraz psychospołecznego dzieci i młodzieży”.

 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

I. Rodzaj zadania.

1. Zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczące podniesienia świadomości zdrowotnej społeczeństwa, w tym rozpowszechnianie zdrowego stylu
życia i możliwości oddziaływania na własne zdrowie – zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży pn. „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego oraz psychospołecznego dzieci i młodzieży”.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 polegać będzie na :

 1. zorganizowaniu zajęć pozalekcyjnych, w liczbie nie mniejszej niż 20 godz. lekcyjnych, zapobiegających pogłębianiu się wad postawy u dzieci i młodzieży, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu stargardzkiego,
 2. zajęcia polegać będą na ćwiczeniach w wodzie, z wykorzystaniem sprzętu korekcyjnego    
  (deski, pływaki, baniaczki, maty),
 3. działaniami należy objąć możliwie jak największą liczbę uczestników, jednakże nie mniejszą niż 35 uczniów.
 4. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi, który złoży ofertę zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25) wraz
  z załącznikami.
 5. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 6. Zadanie będzie realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i warunkami zawartej umowy -
  w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca oraz od 1 września do 31 grudnia 2014 r.
 7. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536
  z późn. zm.), w formie powierzenia realizacji zadania.
  1. Od podmiotu składającego ofertę oczekuje się:
   1. posiadania kadry i zaplecza odpowiedniego do realizacji zadania,
 8. posiadania doświadczenia w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  1. umożliwienia przeprowadzenia kontroli przez zlecającego,
 9. zobowiązania do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków na realizację zadania
  i rozliczenie dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami,
  1. przeprowadzenia właściwej rekrutacji i kwalifikacji uczestników.
  2. Termin składania ofert upływa dnia 10 marca 2014 r. Przy ofertach składanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
   1.  możliwość realizacji zadania przez oferenta,
    1. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
    2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób wykonujących zadanie,
    3. w przypadku organizacji i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 cytowanej powyżej

    

II. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadania – 14 000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji.

2. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej powyżej ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

3. Dotacja zostanie przekazana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1)    zapewnienia wysokiej jakości merytorycznej i ciekawej formy realizacji zadania,

2)    prowadzenia działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,

V. Termin i miejsce składania ofert.

1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
dotyczące podniesienia świadomości zdrowotnej społeczeństwa – zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży”
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej 1 lub przesłać na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim

Wydział Zdrowia

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński    

 

VI. Tryb i kryteria wyboru ofert.

1. Przy ocenie ofert pod uwagę brane będą:

ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne - analiza
i ocena realizacji zdania, rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2. Oceny ofert pod względem merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana    uchwałą Nr 1215/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 8 marca 2012 r.   Stargardzkiego.

3. Na podstawie opinii Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 2, Zarząd Powiatu niezwłocznie rozstrzygnie konkurs.  

4. Rozstrzygnięcie konkursu podane zostanie do publicznej wiadomości w BIP, na tablicy     ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim oraz na stronie internetowej     www.powiatstargardzki.eu.

 

VII. Informacja o realizacji zadania tego samego rodzaju.

W 2013 r. zadanie tego rodzaju było realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy „NEPTUN” z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim na Os. Zachód B 15.
Na realizację zadania przeznaczono kwotę 8 000 zł.