Drukuj
Kategoria: OGŁOSZENIE - RÓŻNE
Odsłony: 5321

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

I. Rodzaj zadania.

1. Zadanie publiczne w obszarze ochrony i promocji zdrowia dotyczące wspierania zdrowia fizycznego i psychospołecznego osób z niepełnosprawnością.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 polegać będzie na:

-zorganizowaniu i przeprowadzeniu integracyjnego marszu nordic walking dla osób niepełnosprawnych i ich przyjaciół, w tym:

a) rekrutacja uczestników marszu,

b) wytyczenie trasy marszu, przygotowanie pakietów startowych dla zawodników (w tym kijki),

c) zapewnienie zabezpieczenia medycznego marszu,

d) zapewnienie poczęstunku dla uczestników marszu;

-działaniami należy objąć możliwie jak największą liczbę uczestników, jednakże nie mniejszą niż 50 osób – mieszkańców Powiatu Stargardzkiego.

  

II. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadania – 4 500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi, który złoży ofertę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25) wraz
z załącznikami.

2. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej powyżej ustawy działające wspólnie, mogą złożyć ofertę wspólną.

3. Dotacja zostanie przekazana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

2. Zadanie będzie realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i warunkami zawartej umowy - w okresie od dnia podpisania umowy do 31 października 2014 r.

3. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w formie wsparcia realizacji zadania.

4. Od podmiotu składającego ofertę oczekuje się:

a)    prowadzenia działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,

b)   posiadania doświadczenia w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

c) przeprowadzenia sprawnej organizacji logistycznej i rekrutacji uczestników,

d) umożliwienia przeprowadzenia kontroli przez zlecającego,

e) zobowiązania do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków na realizację zadania i rozliczenie dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami.

 

V. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w obszarze ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania zdrowia fizycznego i psychospołecznego osób z niepełnosprawnością” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej 1 lub przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim

Wydział Zdrowia

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński

    

Termin składania ofert upływa dnia 30 czerwca 2014 r. Przy ofertach składanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 

VI. Tryb i kryteria wyboru ofert.

1. Przy ocenie ofert pod uwagę brane będą:

możliwość realizacji zadania przez oferenta,

przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

-możliwość realizacji zadania przez oferenta,

-przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

-proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób wykonujących zadanie,

-w przypadku organizacji i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 cytowanej powyżej ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne - analiza i ocena realizacji zdania, rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2. Oceny ofert pod względem merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana uchwałą Nr 1215/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 8 marca 2012 r.

3. Zarząd Powiatu po otrzymaniu opinii Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 2, niezwłocznie dokona rozstrzygnięcia konkursu.  

4. Rozstrzygnięcie konkursu podane zostanie do publicznej wiadomości w BIP, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim oraz na stronie internetowej  www.powiatstargardzki.eu.

 

VII. Informacja o realizacji zadania tego samego rodzaju.

Zadanie tego rodzaju było realizowane w 2013 r. przez Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Okręgowy w Sławnie, ul. Tuwima 16. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 2 000 zł.