Głównej zawartości

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

LEGENDA UŻYTYCH SKRÓTÓW

RP – Rzeczpospolita Polska

MŚ – Ministerstwo Środowiska

RM – Rada Ministrów

UE – Unia Europejska

NGOs – Organizacje pozarządowe

US – Urząd Statystyczny

GPZON – Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych

SPON – Stacja Przeładunkowa Odpadów Niebezpiecznych

NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW -

-Narodowy, Wojewódzki, Powiatowy, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

NFOŚ - Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

ZTUK – Zakład Technicznych Usług Komunalnych

RCEE - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej

NOT - Naczelna Organizacja Techniczna

PZITS - Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

UW - Urząd Wojewódzki

UM/UMiG/UG - Urząd Miasta/Miasta i Gminy/Gminy

WIOŚ - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

BKP – Biuro Konserwacji Przyrody

RCDRRiOW – Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

ODR = Ośrodek Doradztwa Rolniczego

RBGPWZ – Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

ZP – Zarząd Powiatu

ZW – Zarząd Województwa

Baza danych SIGOP – System Informacji Gospodarki Odpadami Przemysłowymi

PEP – Polityka Ekologiczna Państwa

PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa

PGR – Państwowe Gospodarstwa Rolne

DK, DW – Droga krajowa, Droga wojewódzka

SWOT – Analiza strategiczna- szanse, zagrożenia, słabe strony, mocne strony

CZG – Celowy związek gmin

SP – Szkoła podstawowa

ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych

Mg, t – Megagram, tona

PET – Politereftalan etylenowy

PCB – Polichlorowane difenyle, trifenyle

PCW – Polichlorek winylu

PE - polietylen

CFC – Chlorofluorowęgle

ON – odpady niebezpieczne

TPS.A.–Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna

GSM – Operator telefonii komórkowej

AGD – Artykuły gospodarstwa domowego

BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

AZP – Archeologiczne Zdjęcie Polski

PTTK = Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze

RDLP – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

LOP – Liga Ochrony Przyrody

MEW – mała energetyka wodna

PGO – plan gospodarki odpadami

SUW – stacja uzdatniania wody

GPZ – główny punkt zasilający

PLN - złoty polski

Tys. - tysiąc

Mln. - milion

Mld. – miliard

Hz - Hertz

Me – ilość na 1000 mieszkańców

BZT – biochemiczne zapotrzebowanie tlenu

ChZT – Chemiczne zapotrzebowanie tlenu

D - doba

PKB – produkt krajowy brutto

r – rok

s - sekunda

m, km – metr, kilometr

mW – miliwat

MW - megawat

ha – hektar

V, kV - wolt, kilowolt

nr – numer

dB – decybel

M – Mega (milion)

Giga - miliard

W – wat

J – dżul

S –południe

N – północ

E– wschód

W - zachód

SPIS TREŚCI

 

 1. WSTĘP
 •  
  • FORMALNO – PRAWNE PODSTAWY WYKONANIA OPRACOWANIA
  • MERYTORYCZNE PODSTAWY WYKONANIA OPRACOWANIA
  • CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
  • POLITYKA, CELE I ZADANIA W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA
   • POLITYKA, CELE I ZADANIA POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISK
   • POLITYKA, CELE I ZADANIA W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STARGARDZKIEGO
 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU STARGARDZKIEGO

2.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA – POŁOŻENIE, POWIĄZANIA, PARAMETRY

2.2 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I TECHNICZNA

2.3 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2.4 INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA

3. STAN ŚRODOWISKA

3.1 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, JEGO ZASOBY I ZAGROŻENIA

3.1.1 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

3.1.2 GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA

3.1.3 ZASOBY NATURALNE

3.1.4 GLEBY

3.1.5 HYDROLOGIA I HYDROGRAFIA

3.1.6 KLIMAT

3.1.7 LASY I TERENY ZIELENI

3.1.8 UŻYTKI ROLNE

3.2 OCHRONA PRZYRODY

3.2.1 SYSTEM OCHRONY PRZYRODY

3.2.2 IŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY

3.2.3 PLAN OCHRONY I ŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

3.2.4 ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

3.3 ŚRODOWISKO KULTUROWE I JEGO ZASOBY

3.3.1 ROZWÓJ OSADNICTWA

3.3.2 OCHRONA ŚRODOWISKA KULTUROWEO

3.3.3 ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU

3.4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- STAN I ZAGROŻENIA

3.4.1 ZAOPATRZENIE W WODĘ

3.4.2 KANALIZACJA

3.4.3 GOSPODARKA ODPADOWA

3.4.4 ZAOPATRZENIE W PALIWA GAZOWE

3.4.5 ZAOPATRZENIE W CIEPŁO

3.4.6 ELEKTROENERGETYKA

3.4.7 TELEKOMUNIKACJA

3.4.8 UKŁAD DROGOWY

3.4.9 ZAGROŻENIE JAKOŚCI ŚRODOWISKA

3.5 EDUKACJA EKOLOGICZNA

4. KIERUNKI DZIAŁAŃ

4.1 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

4.1.1 OCHRONA PRZYRODY I JEJ ZASOBÓW

4.1.2 LASY I UŻYTKI ZIELONE

4.1.3 WALORY TURYSTYCZNE

4.1.4 UŻYTKI ROLNE

4.2 ŚRODOWISKO KULTUROWE

4.3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

4.3.1 ZMIANY W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA W INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ W GMINIE POWIATU STARGARDZKIEGO

4.4 EDUKACJA EKOLOGICZNA

5. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 2004 -2015

6. KOSZT REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA W LATACH 2004-2015

7. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ORAZ PROGRAMEM

1

1

1

3

4

6

10

10

13

16

17

21

21

21

22

25

26

26

30

31

33

34

34

39

42

44

44

44

45

45

47

48

50

56

63

65

67

70

70

72

83

85

85

85

92

93

94

94

97

98

109

110

113

117


Program Ochrony Środowiska dostępny w postaci MSWord